به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > پایان نامه ها > طبقه‌بندي براساس مقطع تحصيلي > پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 3 
جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩
پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 3
 

پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 3

 

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

پ‍دي‍د آورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌

۸۳۸پ‍ای‍ا

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌اس‍ت‍رس‌ درک‍اه‍ش‌ ف‍ش‍اره‍اواف‍زای‍ش‌ ک‍ارک‍ردخ‍ان‍واده‌ ه‍م‍س‍رج‍ان‍ب‍ازان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ ازض‍رب‍ه‌

۱۳۸۳

۸۴۶پ‍ای‍ا

رض‍اخ‍و ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر-25

ن‍ق‍ش‌ ب‍ازآم‍وزی‌ اس‍ن‍ادی‌ ب‍رس‍ب‍ک‌ اس‍ن‍ادی‌ واف‍زای‍ش‌ رض‍ام‍ن‍دی‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ درزوج‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار

۱۳۸۲

۸۴۷پ‍ای‍ا

م‍وس‍وی‌ ، م‍رض‍ی‍ه‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ دردرم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌خ‍وی‍ی‌

۱۳۸۵

۸۵۳پ‍ای‍ا

ص‍وف‍ی‌ ون‍دی‌ ، ن‍ادر

اث‍رات‌ ک‍ارب‍ردف‍ن‍ون‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ درب‍رخ‍ی‌ ازوی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍راک‍ز ش‍ب‍ان‍ه‌روزی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌

۱۳۷۵

۹۰۸پ‍ای‍ا

طه‍م‍اس‍ی‍ان‌  ، ک‍اری‍ن‍ه‌

م‍دل‍ی‍اب‍ی‌ خ‍وداث‍رم‍ن‍دی‌ دراف‍س‍ردگ‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ع‍ام‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ن‍دورا ازاف‍س‍ردگ‍ی‌

۱۳۸۴

۹۱۶پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دی‌  ، م‍س‍ع‍ود

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍ر ت‍اب‌آوری‌ دراف‍راد در م‍ع‍رض‌ خ‍طرس‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد

۱۳۸۴

 

 

 

 

۹۲۳پ‍ای‍ا

گ‍ل‌ ن‍واز، وج‍ی‍ه‌ال‍ل‍ه‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اب‍زار وج‍ودب‍رخ‍وردک‍ارآم‍دی‌ گ‍روه‍ی‌ ازن‍وج‍وان‍ان‌ وج‍وان‍ان‌ م‍ق‍ی‍م‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ ش‍ی‍راز

۱۳۷۹

۹۵۲پ‍ای‍ا

ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍اب‍ش‌ * ع‍ذرا-69

راب‍طه‌ س‍رش‍ت‌ وم‍ن‍ش‌ ب‍اع‍وددراف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

۱۳۸۴

۹۶۲پ‍ای‍ا

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ا ، ل‍ی‍لا

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طرن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍راس‍اس‌اب‍ع‍ادم‍ث‍ب‍ت‌ وم‍ن‍ف‍ی‌ س‍لام‍ت‌ روان‌

۱۳۸۴

۹۷۵پ‍ای‍ا

ض‍ی‍ای‍ی‌ ، ک‍اوه‌

ن‍ق‍ش‌ ف‍ران‍گ‍ران‍ی‌ وب‍اوره‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دراخ‍ت‍لال‌اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر

۱۳۸۴

۹۸۳پ‍ای‍ا

ق‍دی‍ری‌ اش‍ک‍اج‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ون‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ وس‍واس‍ی‌ -اج‍ب‍اری‌ دراف‍رادم‍ب‍ت‍لاب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍اووس‍واس‍ی‌ -اج‍ب‍اری‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد راه‍ک‍اره‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

۱۳۸۵

۹۹۲پ‍ای‍ا

ه‍داون‍دخ‍ان‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌

ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ادس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رری‌

۱۳۸۵

۹۹۸پ‍ای‍ا

ت‍م‍ن‍ای‍ی‌ ف‍ر،ش‍ی‍م‍ا-72

راب‍طه‌ ه‍م‍ب‍ودی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍لاس‍ت‍ر Bواخ‍ت‍لال‌اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ ب‍اع‍وداف‍س‍ردگ‍ی‌

۱۳۸۵

۱۰۰۰پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دی‌ ، ل‍ی‍لا-74

ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ روان‍ی‌ ض‍رب‍ه‌ درک‍ودک‍ان‌ زل‍زل‍ه‌زده‌ ۱۱-۱۶س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رب‍م‌

۱۳۸۵

 

 

 

 

۱۰۱۴پ‍ای‍ا

ج‍م‍ال‍ی‌ ، طی‍ب‍ه‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍روپ‍س‍رع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍رووال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادی‌ ۱۰-۱۸ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

۱۳۸۵

۱۰۱۵پ‍ای‍ا

ام‍ی‍رل‍و، ف‍رح‍ن‍از-73-88

ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ م‍ح‍وری‍ک‌ DSM-IV دراف‍رادآل‍وده‌ب‍ه‌وی‍روس‌ HIV ای‍دزاس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍دب‍رس‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد

۱۳۸۵

۱۰۴۸پ‍ای‍ا

ش‍ل‍م‍زاری‌ ، ش‍ی‍لا

ش‍ی‍وع‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ درک‍ودک‍ان‌۱۱-۱۷ س‍ال‍ه‌ زل‍زل‍ه‌ زده‌ ش‍ه‍رب‍م‌

۱۳۸۵

۱۰۵۵پ‍ای‍ا

ع‍ل‍ی‌ زاده‌ درب‍ن‍دی‌ ، ح‍س‍ن‌-77

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ارای‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍رت‍ق‍وی‍ت‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر(ب‍اه‍وش‍ب‍ره‍ی‍ج‍ان‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ )م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رم‍ش‍ه‍د

۱۳۸۵

۱۰۵۸پ‍ای‍ا

م‍ل‍ل‍ی‌ ، م‍ری‍م‌

ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ازداس‍ت‍ان‌ درک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍رع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍رس‍ن‍ی‍ن‌۱۳-۱۹ س‍ال‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

۱۳۸۶

۱۰۶۴پ‍ای‍ا

چ‍وپ‍ان‍ک‍ارک‍ی‍ک‍ان‍ل‍و، ج‍واد

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ه‍وش‍ب‍ه‍روه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ دردان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ردوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ دارای‌ وال‍دی‍ن‌ ج‍ذام‍ی‌ وغ‍ی‍رج‍ذام‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ (م‍ان‍ه‌ وس‍م‍ل‍ق‍ان‌ ) درس‍ال‌۱۳۸۴-۱۳۸۵

۱۳۸۵

۱۰۶۷پ‍ای‍ا

اک‍ب‍ری‌ زردخ‍ان‍ه‌ ، س‍ع‍ی‍د-78

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍رآن‌ درم‍ددج‍وی‍ان‌ م‍ردزن‍دان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۰۸۸پ‍ای‍ا

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ ق‍وام‌ ، ص‍غ‍ری‌-42

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ وح‍رم‍ت‌ ن‍ف‍س‌ دردان‍ش‌آم‍وزان‍ی‌ ک‍ه‌ م‍وردس‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ج‍ن‍س‍ی‌ ق‍رارگ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د

 

۱۰۹۴پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌ ، پ‍روان‍ه‌

ک‍ودک‌ آزاری‌ ،ش‍ی‍وع‌ وان‍واع‌ ، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ آزاردی‍ده‌ ، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وس‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ آن‍ه‍ا

۱۳۷۸

۱۰۹۸پ‍ای‍ا

ک‍ارگ‍رق‍ن‍ات‌ ال‍ن‍وج‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌-54

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍درگ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ دردوگ‍روه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍اواف‍رادس‍ال‍م‌

۱۳۵۹-۱۳۶۰

۱۰۹۹پ‍ای‍ا

ش‍ک‍ارچ‍ی‌ ، رس‍ول‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ات‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌

 

۱۱۰۰پ‍ای‍ا

غ‍ض‍ن‍ف‍ری‌ ، روی‍ا

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ پ‍ای‍ائ‍ی‌ (م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ (M.M.P.I

۱۳۵۷-۱۳۵۸

۱۱۰۱پ‍ای‍ا

ب‍دای‍ع‌ ، اص‍غ‍ر-18

راب‍طه‌ س‍ن‍خ‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ درم‍ان‍گ‍ران‌ وگ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ درم‍ان‌

۱۳۸۳

۱۱۰۳پ‍ای‍ا

ق‍ه‍اری‌ ، ش‍ه‍رب‍ان‍و-68

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍ارای‍ذای‍ی‌ وک‍م‍ب‍ودت‍وج‍ه‌ ،اف‍س‍ردگ‍ی‌ واض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ردرک‍ودک‍ان‌ ش‍اه‍د، م‍ح‍روم‌ازپ‍درج‍ان‍ب‍ازوع‍ادی‌ ش‍ه‍رچ‍ال‍وس‌ ب‍ااب‍راز CSI-4

۱۳۷۵

۱۱۰۴پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌ ، ش‍ه‍رام‌

م‍دل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ص‍رف‌ م‍واددرن‍وج‍وان‍ان‌ درم‍ع‍رض‌ خ‍طرارزی‍اب‍ی‌ اث‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍رع‍وام‍ل‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد

۱۳۸۵

۱۱۰۵پ‍ای‍ا

م‍ه‍ت‍اب‌ پ‍وره‍دای‍ت‍ی‌ ، اردش‍ی‍ر-45

ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ ف‍رم‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ ب‍رای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ ازدان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

۱۳۸۵-۱۳۵۹

۱۱۱۰پ‍ای‍ا

گ‍ودرزی‌ ، س‍ی‍اوش‌

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ف‍رم‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ وپ‍رس‍ش‌ ن‍ام‍ه‌اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ک‌

۱۳۶۱

۱۱۱۱پ‍ای‍ا

رئ‍وف‍ی‌ غ‍م‍خ‍واری‌ ، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر-56

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ دوس‍اب‍رک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

۱۳۷۸

۱۱۱۵پ‍ای‍ا

ی‍وس‍ف‍ی‌ م‍ی‍ان‍دره‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رس‍ی‍ل‌ زدگ‍ی‌ ب‍روج‍وه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لال‍ه‌ دوب‍ی‍ن‍ال‌۸۱-۸۲

۱۳۸۲

۱۱۱۷پ‍ای‍ا

ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌

ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ (D) پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا(MMPI2) درم‍ردان‌

۱۳۷۳

۱۱۱۹پ‍ای‍ا

خ‍م‍س‍ه‌ ، اک‍رم‌

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ح‍اف‍ظه‌م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ وخ‍لاق‍ی‍ت‌ دردوگ‍روه‌ازدان‍ش‌آم‍وزان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ وع‍ادی‌ روی‍ک‍ردن‍وروپ‍س‍ی‍ک‍ول‍وژی‍ک‌

۱۳۷۸

۱۱۲۰پ‍ای‍ا

پ‍ورش‍ه‍ب‍از، ع‍ب‍اس‌-65

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ روی‍داده‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ وت‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ س‍رطان‌ خ‍ون‌

۱۳۷۲

۱۱۲۴پ‍ای‍ا

ب‍ن‍ی‌ ج‍م‍ال‍ی‌ ، ش‍ک‍وه‌ال‍س‍ادات‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ درب‍روزاخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ن‍زدرزم‍ن‍دگ‍ان‌

۱۳۷۴

۱۱۳۵پ‍ای‍ا

ک‍ی‍وان‍ل‍وش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ک‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‌-83

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ذه‍ن‍ی‌ طرح‍واره‌ای‌ ت‍ی‍زدل‌ وم‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍داع‍ی‌ ب‍اوردر ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ف‍ک‍راف‍س‍ردگ‍ی‌ زا

۱۳۸۵

۱۱۵۴پ‍ای‍ا

م‍ه‍اج‍رداراب‍ی‌ ، ه‍اج‍ر-80

راب‍طه‌ ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌م‍ص‍رف‌ م‍وادوع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ ازآن‌ دردخ‍ت‍ران‌ م‍ق‍طع‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۶ -۱۳۸۵

۱۳۸۶

۱۱۶۲پ‍ای‍ا

ی‍ث‍رب‍ی‌ ، ک‍ام‍ران‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رک‍ارک‍رده‍ای‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ای‌ م‍زم‍ن‌ (طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍اش‍رای‍ط ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ )

۱۳۸۶

۱۱۶۶پ‍ای‍ا

ام‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌

ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ درک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ح‍اف‍ظه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دم‍ان‍س‌ آل‍زای‍م‍ر

۱۳۸۶

۱۲۳۰پ‍ای‍ا

ذوال‍ف‍ق‍اری‌ م‍طل‍ق‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ردل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ ج‍دای‍ی‌

۱۳۸۶

۱۲۲۹پ‍ای‍ا

اردون‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍لام‍ت‌ روان‌ خ‍واه‍ران‌ وب‍رادران‌ ن‍وج‍وان‌ درخ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ دارای‌ ف‍رزن‍دم‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌ وخ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ع‍ادی‌ درش‍ه‍رب‍ی‍رج‍ن‍د

۱۳۸۶

۱۲۲۷پ‍ای‍ا

ن‍اظم‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌-82

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وال‍دی‍ن‌ دراص‍لاح‌ رواب‍ط آزارن‍ده‌ م‍ادر - ف‍رزن‍دی‌ وک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ADHD

۱۳۸۶

۱۲۴۰پ‍ای‍ا

اس‍م‍ای‍ی‌ م‍ج‍د، س‍ی‍روان‌-84

ت‍اث‍ی‍ردوت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ دی‍ال‍ت‍ی‍ک‌ (م‍ه‍ارت‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ وم‍ه‍ارت‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ن‍اراح‍ت‍ی‌ ) ب‍رروی‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌: طرح‌ خ‍ط پ‍ای‍ه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌

۱۳۸۷

۱۲۵۸پ‍ای‍ا

اف‍ش‍اری‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‌

رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر ن‍وج‍وان‍ان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ م‍دارس‌ ش‍اه‍دوای‍ث‍ارگ‍رش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌

۱۳۸۷

۱۲۷۸پ‍ای‍ا

ام‍ی‍دی‌ ، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ ب‍اروش‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ردرم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ درک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

۱۳۸۷

۱۲۸۴پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دی‌ ، م‍ه‍دی‌-87

اث‍رم‍ن‍دی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ ب‍راب‍ع‍ادم‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍لام‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

۱۳۸۶

۱۳۳۳پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍د، س‍ع‍ی‍د

ف‍رآی‍ن‍د اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍درم‍ان‍ی‌ پ‍وی‍ش‍ی‌ / ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ ت‍س‍ری‍ع‌ ش‍ده‌ ب‍رش‍دت‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

۱۳۸۷

۱۳۳۶پ‍ای‍ا

ش‍ای‍س‍ت‍ه‌ خ‍و ، ش‍ب‍ن‍م‌-89

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (RESPECT) درک‍اه‍ش‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طرج‍ن‍س‍ی‌ درم‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ ه‍وی‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ م‍رد - ب‍ه‌ - زن‌

۱۳۸۸

۱۳۴۰پ‍ای‍ا

ن‍اروئ‍ی‌ ، پ‍رک‌

اث‍راف‍زای‍ش‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دردرم‍ان‌ رف‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ - ج‍ب‍ری‌

۱۳۸۶

۱۳۷۹پ‍ای‍ا

رض‍ای‍ی‌ ، م‍ظاه‍ر

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ران‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د ب‍ی‍ن‍ش‌ ، ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ و ع‍لای‍م‌ ه‍م‍راه‌ در روان‌ درم‍ان‍ی‌ روان‌ پ‍وی‍ش‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌

۱۳۸۸

۱۳۸۰پ‍ای‍ا

م‍وم‍ن‍ی‌ ، ف‍رش‍ت‍ه‌-91

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ اش‍ت‍ی‍اق‌ ب‍ه‍ب‍ودک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واداف‍ی‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌

۱۳۸۸

۱۳۹۷پ‍ای‍ا

ام‍ی‍ن‍ی‌ ، روی‍ا

ن‍ق‍ش‌ ادغ‍ام‌ ف‍ک‍ر و ع‍م‍ل‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ وس‍واس‌ ، اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌

۱۳۸۸

۱۳۹۹پ‍ای‍ا

اص‍ل‌ ذاک‍ر ، م‍ری‍م‌-92

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍وروف‍ی‍دب‍ک‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ - ج‍ب‍ری‌ ب‍ا ال‍گ‍وی‌ / ش‍س‍ت‍ش‍و

۱۳۸۸

 ۱۴۰۹پ‍ای‍ا

ص‍ائ‍ب‌ طاه‍ری‌ ، م‍رج‍ان‌-94

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ن‍وروف‍ی‍دی‍ک‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍لای‍م‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ طی‍ف‌ در خ‍ودم‍ان‍دگ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارک‍رد ب‍الا

۱۳۸۸

۱۴۲۹پ‍ای‍ا

طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍د

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادان‌ و ب‍ل‍وغ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز

۱۳۸۸

۱۴۳۴پ‍ای‍ا

م‍روری‌، م‍ص‍طف‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ و ن‍اش‍ن‍وا در م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌

۱۳۸۸

۱۴۵۳پ‍ای‍ا

اک‍ب‍ری‌ ب‍ی‍ات‍ی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا

ارت‍ب‍اط ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در وال‍دی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دزف‍ول‌

۱۳۸۸

۱۴۶۱پ‍ای‍ا

زارع‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌-95

راب‍طه‌ ع‍ام‍ل‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و اب‍ع‍اد ال‍گ‍وی‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا ع‍لای‍م‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ ; ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

۱۳۸۸

۱۴۶۳پ‍ای‍ا

ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ن‍دا

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ و ب‍ازت‍وان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا

۱۳۸۹

۱۴۶۴پ‍ای‍ا

طاه‍ری‌، ال‍ه‍ام‌-96

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ در ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ ع‍لای‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌

۱۳۸۸

۱۴۸۵پ‍ای‍ا

ت‍ی‍م‍ورپ‍ور، ن‍گ‍ار

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ، رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و اح‍س‍ا گ‍ن‍اه‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ا م‍ی‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در زن‍ان‌

۱۳۸۹

1617   م‍ح‍م‍دی‌، پ‍ری‍س‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ وال‍دگ‍ری‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ داون‌ و گ‍روه‌ ش‍اه‍د 1391
1622 م‍رادی‌، ص‍وف‍ی‌   ن‍ق‍ش‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ و اب‍ع‍اد س‍رش‍ت‌ - م‍ن‍ش‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ 1391
741 م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ص‍ف‍ورا ع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ی‌ اب‍ت‍لا ب‍ه‌ روان‌پ‍ری‍ش‍ی‌ در م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ف‍ت‍ام‍ی‍ن‌ 1391
1656 ف‍لاح‍ت‌ دوس‍ت‌، م‍ژگ‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ در ان‍واع‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ در زن‍ان‌ ب‍ا ت‍ج‍رب‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ 1392
1652 ش‍ه‍رآش‍وب‌، ق‍اس‍م‌ ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ اورژان‍س‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌۱۳۹۰ 1391
1657 ن‍وری‌، م‍ح‍س‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در ن‍ارض‍ای‍ت‍ی‌ از ت‍ص‍وی‍ر ت‍ن‌ 1391

 

 برو به ليست     دكتري      كارشناسي ارشد         2

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیخدمات الکترونیکدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی