به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > پایان نامه ها > طبقه‌بندي براساس مقطع تحصيلي > پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 2 
جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩
پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 2
 

پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 2

 

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

پ‍دي‍د آورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌

۲۳۸پ‍ای‍ا

م‍ه‍رداد ، م‍طل‍ب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍وک‍ان‌

۱۳۷۸

۲۴۰پ‍ای‍ا

ب‍ی‍گ‍ی‌ ف‍رد ، س‍ل‍ی‍م‍ه‌-7-57

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط وی‍ژگ‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ س‍خ‍ت‌ روئ‍ی‌ و ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ی‍راز

۱۳۷۸

۲۵۱پ‍ای‍ا

م‍درس‌ غ‍روی‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌

ک‍ارائ‍ی‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در- گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ در س‍رن‍د س‍ال‍م‍ن‍دان‌ س‍ال‍م‌ و ض‍ای‍ع‍ه‌ م‍غ‍زی‌

۱۳۷۸

۲۶۹پ‍ای‍ا

ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ح‍م‍د

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ و ت‍داوم‌ آن‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ درس‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - اق‍ت‍ص‍ادی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌

۱۳۹۰

۲۷۶پ‍ای‍ا

ق‍ادری‌ ، م‍ری‍م‌

راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍واع‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ وال‍دی‍ن‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍اه‌ وس‍واس‌ اج‍ب‍اری‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌

۱۳۸۹

۲۸۹پ‍ای‍ا

ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ،  م‍ح‍ب‍وب‍ه‌-110

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ازآم‍وزی‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ طرد در اف‍راد اج‍ت‍م‍اع‌ م‍دار ب‍ا خ‍ل‍ق‌ اف‍س‍رده‌

۱۳۹۰

۲۹۲پ‍ای‍ا

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رد ، م‍ه‍دی‌

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌ خ‍وی‍ی‌ : ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ، ن‍اام‍ی‍دی‌، طرح‍واره‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ ، اف‍زای‍ش‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌

۱۳۹۰

۲۹۹پ‍ای‍ا

آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌-109

س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دوره‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا م‍زاج‌ و م‍ن‍ش‌

۱۳۹۰

۳۰۳پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دی‌ م‍س‍ن‍ن‌ ، ک‍اوه‌-108

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اض‍م‍ح‍لال‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ طول‌ م‍دت‌ و ت‍ع‍داد ح‍م‍لات‌ روان‍پ‍ری‍ش‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ای‌ غ‍ی‍ر پ‍اران‍وی‍ی‍د

۱۳۹۰

۳۰۹پ‍ای‍ا

ارش‍دی‌ ، م‍ه‍رش‍اد-86

اخ‍ت‍لالات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد در ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍رای‌ س‍رن‍د اخ‍ت‍لالات‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ و ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ - س‍ل‍وک‌ -اف‍س‍ردگ‍ی‌

۱۳۷۸

۳۱۰پ‍ای‍ا

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌-15

ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‍ه‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌

۱۳۷۹

۳۱۷پ‍ای‍ا

رض‍ای‍ی‌ دوگ‍اه‍ه‌، اب‍راه‍ی‍م‌-33

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ت‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ چ‍ن‍د وج‍ه‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌ س‍وت‍ا۲- (2-mmpi)

۱۳۷۹

۳۲۹پ‍ای‍ا

ان‍گ‍اره‌ چ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ وس‍طوح‌ اض‍طراب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ زن‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ - ج‍ب‍ری‌ و گ‍روه‌ ع‍ادی‌

۱۳۷۹

۳۳۴پ‍ای‍ا

م‍ج‍د ، پ‍روان‍ه‌-29

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ردی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ق‍ی‍م‌ خ‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور

۱۳۷۹

۳۳۷پ‍ای‍ا

ن‍وری‌ ف‍ش‍ال‍ن‍ج‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌111

س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ن‍ش‍ان‍گ‍اه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ی‍گ‍ار و راب‍طه‌ ش‍دت‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ا اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌

۱۳۹۰

۳۴۳پ‍ای‍ا

ی‍زدی‌ خ‍واه‌ ، زه‍را-28

ب‍ررس‍ی‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ح‍اف‍ظه‌ آش‍ک‍ار در خ‍ص‍ی‍ص‍ه‌ اض‍طراب‌ واخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ - اج‍ب‍اری‌

۱۳۷۹

۳۶۰پ‍ای‍ا

ج‍وک‍ار، م‍ه‍ران‌-112

ه‍م‍ب‍ودی‌ اخ‍ت‍لال‌ دوق‍طب‍ی‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌ و اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌، س‍ی‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دوق‍طب‍ی‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌ ب‍ا و ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌

۱۳۹۰

۳۶۳پ‍ای‍ا

ش‍ه‍ب‍از، گ‍ل‍ن‍وش‌-113

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ( ک‍ارک‍رد ت‍وج‍ه‌ ) در ران‍ن‍دگ‍ان‌ ح‍ادث‍ه‌ س‍از

۱۳۹۰

۳۶۸پ‍ای‍ا

م‍ه‍ب‍ودی‌ ،  ک‍م‍ال‌-6

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارک‍رد ح‍اف‍ظه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ا ش‍روع‌ در ن‍وج‍وان‍ی‌ وب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌

۱۳۷۹

۳۷۰پ‍ای‍ا

م‍ق‍ص‍ودی‌ ، ح‍م‍ی‍را-27-39

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر ب‍ا اف‍راد ع‍ادی‌

۱۳۷۹

۳۸۷پ‍ای‍ا

ث‍ن‍اگ‍وی‌ م‍ح‍رر ،غ‍لام‍رض‍ا-34

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‌ آزار ب‍ا م‍ادران‌ غ‍ی‍ر ک‍ودک‌ آزار در پ‍س‍ران‌ ۱۲ ت‍ا ۱۵س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

۱۳۷۹

۳۹۱پ‍ای‍ا

ادب‍ی‌،راض‍ی‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍وی‍ت‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ در اوای‍ل‌ و اواس‍ط ن‍وج‍وان‍ی‌ 

۱۳۷۹

۴۰۵پ‍ای‍ا

ن‍ظری‌ آل‍ی‍ل‍ه‌، وک‍ی‍ل‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ ردم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ غ‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ زوج‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌

۱۳۹۰

۴۴۵پ‍ای‍ا

س‍الاری‌ ،راض‍ی‍ه‌ س‍ادات‌-47

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ اف‍س‍رده‌ و ب‍ه‍ن‍ج‍ار

۱۳۸۰

۴۴۷پ‍ای‍ا

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍ده‍ی‌ ، ن‍رگ‍س‌-17

ادراک‌ خ‍ود در ن‍وج‍وان‍ان‌ آزاردی‍ده‌ وآزارن‍دی‍ده‌ ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ دردو ن‍اح‍ی‍ه‌۱۱- ۶ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

۱۳۸۰

۴۶۱پ‍ای‍ا

ک‍م‍ال‍ی‍ان‌ م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ن‍ی‍ره‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‍ات‌ ح‍س‍ی‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ درش‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

۱۳۹۰

۵۱۲پ‍ای‍ا

ش‍اه‍رخ‍ی‌ ، م‍ری‍م‌

وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رون‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌

۱۳۷۸

۵۴۳پ‍ای‍ا

ده‍ق‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍ود-23-64

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد و ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ت‍اد در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اف‍راد غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد در م‍راک‍ز خ‍ود م‍ع‍رف‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر

۱۳۸۱

۵۵۸پ‍ای‍ا

ج‍ع‍ف‍ری‌ زاده‌، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌-53

ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ در م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ری‍اک‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ ۳۰-۳۶ س‍ال‍ه‌

۱۳۸۲

۵۹۶پ‍ای‍ا

اولادع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌ ، ب‍ش‍ری‌-46

ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رج‌ در س‍ال‌۱۳۸۲

۱۳۸۲

۵۹۷پ‍ای‍ا

م‍ل‍ک‌ ، م‍ح‍ی‌ ال‍دی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ (درون‍گ‍رائ‍ی‌ - ب‍رون‍گ‍رائ‍ی‌ و ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌ ) در واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ک‍وت‍ی‍ن‌

۱۳۸۲

۶۰۰پ‍ای‍ا

م‍ل‍ک‌ خ‍س‍روی‌ ، غ‍ف‍ار-22

ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ / ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌

۱۳۸۲

۶۲۸پ‍ای‍ا

ک‍وه‍ی‌ ، ل‍ی‍لا

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ پ‍دران‌ م‍ع‍ت‍اد و ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ پ‍دران‌ غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد

۱۳۸۲

۶۷۹پ‍ای‍ا

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌

ت‍اث‍ی‍رروان‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ گ‍روه‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ درک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ واث‍رای‍ن‌ درم‍ان‌ ب‍رس‍ب‍ک‌ اس‍ن‍ادی‌ ون‍گ‍رش‌ ه‍ای‌ ن‍اک‍ارآم‍د

۱۳۸۵

۷۰۲پ‍ای‍ا

ده‍ق‍ان‍ی‌ ، اک‍رم‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ ج‍ن‍س‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ در ش‍رف‌ ازدواج‌

۱۳۸۳

۷۱۱پ‍ای‍ا

ن‍اص‍ری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‌ی‌ ،ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ و ن‍ات‍وان‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از درد در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ آرت‍رئ‍ی‍ت‌ رم‍ات‍وئ‍ی‍د

۱۳۸۲-۸۳

۷۳۶پ‍ای‍ا

ق‍رب‍ان‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌-19

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

۱۳۸۳

۷۶۶پ‍ای‍ا

م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌-48

ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍رع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ورواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍س‍رب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ س‍اک‍ن‌ م‍وس‍س‍ات‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌

۱۳۸۳

۷۷۲پ‍ای‍ا

راف‍ض‍ی‌ ، زه‍ره‌-1

ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر ۱۵ - ۱۸ س‍ال‍ه‌ درک‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌

۱۳۸۳

۷۹۷پ‍ای‍ا

م‍ه‍دی‌ ی‍ار ، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌-79

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ / روان‍ی‌ م‍ردان‌ ه‍م‍س‍ر آزاردر ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز

۱۳۸۴

۷۹۹پ‍ای‍ا

ن‍ام‍ج‍وی‍ان‌ ، ف‍ری‍ده‌

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ف‍رار دخ‍ت‍ران‌ م‍ج‍رد  ۱۵ - ۱۸ س‍ال‍ه‌ س‍اک‍ن‌ در م‍رک‍ز م‍داخ‍ل‍ه‌ در ب‍ح‍ران‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ -اه‍واز۱۳۸۱ ( ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍راری‌ و غ‍ی‍ر ف‍راری‌ )

۱۳۷۹

۸۱۵پ‍ای‍ا

م‍وس‍وی‌ ، م‍ح‍م‍ودرض‍ا

ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ ون‍ش‍ان‍گ‍ان‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در دوگ‍روه‌ ازم‍ردان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ HIV/AIDS و( HCVه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ س‍ی‌ )

۱۳۸۳

۸۲۰پ‍ای‍ا

ش‍ی‍ری‌  ، زه‍ره‌-14

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ول‍ف‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (اس‍ن‍اده‍اوان‍ت‍ظارات‌) دررواب‍ط زوج‍ی‍ن‌ ورض‍ای‍ت‌ زوج‍ی‌

۱۳۸۳

۸۳۱پ‍ای‍ا

ح‍ام‍دی‌ ، رب‍اب‌

ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍اره‌ ه‍ادرب‍ی‍م‍اران‌ اف‍س‍رده‌وم‍ق‍ای‍س‍ه‌آن‌ ب‍ااف‍راد س‍ال‍م‌

۱۳۸۴

۸۳۳پ‍ای‍ا

زم‍ان‍ی‌ ف‍رد ، م‍راد-59

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ان‍واع‌ ب‍درف‍ت‍اری‌ ه‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍اک‍ودک‍ان‌ درش‍ه‍رن‍ه‍اون‍د

 

۱۳۸۴

 برو به  ليست     دكتري     كارشناسي ارشد    1       3       بعدي

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیخدمات الکترونیکدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی