منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 53687 | کل بازدید : 1542778 
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٤٠٣
پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 1
 

پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد 1

ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

پ‍دي‍د آورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌

 ۱۴پ‍ای‍ا

ن‍وک‍ن‍ی‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌-22

ب‍ازت‍وان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ائ‍ص‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ / ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ( ن‍وع‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ )

۱۳۸۹

 ۲۴پ‍ای‍ا

اص‍غ‍ری‌ ، اک‍رم‌-97

اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ اث‍ر گ‍ذار در ع‍ود س‍وء م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ م‍واد اف‍ی‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌

۱۳۸۹

 ۲۶پ‍ای‍ا

ای‍زدی‍ان‌ اس‍ف‍رج‍ان‍ی‌ ، س‍اره‌-98

ن‍ق‍ش‌ طرح‍واره‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ن‍اک‍ی‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌

۱۳۸۹

 ۲۸پ‍ای‍ا

اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌-99

س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ع‍لای‍م‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا س‍رش‍ت‌ و م‍ن‍ش‌

۱۳۸۹

 ۳۱پ‍ای‍ا

چ‍م‍ی‌ ک‍ارپ‍ور، م‍ه‍دی‌-100

راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در م‍ردان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ه‍ف‍ت‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍ل‍ون‍ی‍ن‍ج‍ر

۱۳۸۹

 ۴۲پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دی‌، ف‍رزان‍ه‌-101

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ درد ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ روان‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍م‍ر درد م‍زم‍ن‌

۱۳۸۹

 ۵۸پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دزاده‌، اص‍غ‍ر-103

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ خ‍اطره‌ پ‍ردازی‌ ان‍س‍ج‍ام‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍رک‍ز ص‍ادق‍ی‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

۱۳۸۹

 ۶۴پ‍ای‍ا

وک‍ی‍ل‍ی‌ ، پ‍ری‍وش‌

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ف‍ه‍وم‌ در ک‍ودک‍ان‌

۱۳۶۱

۶۵پ‍ای‍ا

ف‍رم‍ان‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ، ف‍اطم‍ه‌

وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ف‍ه‍وم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در ای‍ران‌

۱۳۶۱

 ۶۶پ‍ای‍ا

پ‍ودات‌ ، ن‍س‍ری‍ن‌

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ درون‍ی‌ - ب‍رون‍ی‌

۱۳۵۷

 ۶۷پ‍ای‍ا

ص‍ب‍ور م‍ه‍اج‍ر ، ف‍اطم‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ از م‍ادران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در ای‍ران‌

۱۳۶۱

 ۶۹پ‍ای‍ا

خ‍اچ‍ون‍ی‌ ، ک‍لاری‍س‌

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ sc م‍ی‍زان‌ در م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌

۱۳۵۷

۷۱پ‍ای‍ا

ث‍ق‍ه‌الاس‍لام‌ ، طاه‍ره‌

درم‍ان‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ درم‍ان‌ ک‍ارای‍ی‌ آن‍ه‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زو ف‍رن‍ی‍ک‌ ای‍ران‌

۱۳۶۲

 ۷۲پ‍ای‍ا

ع‍واطف‌ آم‍اری‌ ، ام‍ی‍ر

س‍ن‍ج‍ش‌ ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌

۱۳۶۱

 ۷۴پ‍ای‍ا

ب‍اق‍رزاده‌ ی‍زدچ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌

ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌

۱۳۷۱

 ۷۵پ‍ای‍ا

ن‍اض‍م‍ان‌ ، م‍ن‍ی‍ژه‌

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در روای‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دروغ‌ س‍ن‍ج‌ در م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌

۱۳۵۶

۷۶پ‍ای‍ا

ی‍ان‍س‌ ه‍م‍ای‍اق‌ ، آوادی‍س‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا در ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

۱۳۶۳

 ۷۷پ‍ای‍ا

ع‍ل‍ی‌ پ‍ور ، ف‍اطم‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‍ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ان‍ف‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍رورش‍گ‍اه‍ی‌ و غ‍ی‍ر پ‍رورش‍گ‍اه‍ی‌

۱۳۵۳

 ۷۸پ‍ای‍ا

م‍ه‍دی‌ پ‍ن‍اه‌، ژال‍ه‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍واد ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ب‍ی‍س‍واد ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ رورش‍اخ‌

۱۳۶۲

 ۷۹پ‍ای‍ا

ق‍ادری‍ان‌ ع‍راق‍ی‌ ، آزاده‌

اث‍رات‌ م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ از م‍ادر در اول‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ودک‌

۱۳۵۸

 ۸۰پ‍ای‍ا

م‍ای‍راپ‍ت‍ی‍ان‌ ، ال‍ی‍زاب‍ت‌

ب‍ررس‍ی‌ رش‍د ق‍ض‍اوت‌ اخ‍لاق‍ی‌ در گ‍روه‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

۱۳۶۱

 ۸۱پ‍ای‍ا

ج‍ب‍اری‌ ، ک‍ی‍ان‍وش‌

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ادر ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۱۳۶۲

 ۸۲پ‍ای‍ا

ع‍ام‍ل‍ی‌ ، رض‍وان‌

ب‍ررس‍ی‌ رون‍د روان‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ک‍رم‍ان‌

۱۳۵۸

 ۸۳پ‍ای‍ا

م‍ق‍دم‍ی‌ ، زه‍را

ب‍ررس‍ی‌ رش‍د م‍ف‍ه‍وم‌ زن‍دگ‍ی‌ در گ‍روه‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌

۱۳۶۱

 ۸۴پ‍ای‍ا

س‍ی‍ف‌ ال‍ل‍ه‍ی‌ ، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌

۱۳۵۶

۸۶پ‍ای‍ا

م‍وم‍ن‌ ، خ‍دی‍ج‍ه‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌آزم‍ون‌ رورش‍اخ‌

۱۳۳۷

۸۷پ‍ای‍ا

خ‍اش‍اب‍ی‌ ، م‍ه‍رن‍وش‌

ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ در ش‍ی‍وه‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍زاع‍ی‌ و ان‍ض‍م‍ام‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌

۱۳۶۱

۸۸پ‍ای‍ا

ح‍دی‍دی‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ف‍ش‍ار در ه‍م‍س‍ران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ران‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

۱۳۷۵

۹۵پ‍ای‍ا

س‍اری‍چ‍ل‍و ، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‍ی‌ و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد در درم‍ان‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌(ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‍ی‌و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد در درم‍ان‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌ ن‍اش‍ی‌ از ج‍ن‍گ‌ در ب‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌

۱۳۷۵

۱۰۶پ‍ای‍ا

ه‍وش‍ن‍گ‍ی‌ ، ف‍ره‍اد-13

ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍داز ک‍ارگ‍زاری‌ پ‍ی‍س‌ م‍ی‍ک‍ر(ب‍اطری‌ ق‍ل‍ب‌)

۱۳۷۵

۱۱۱پ‍ای‍ا

ب‍اق‍ری‌ ش‍ی‍ره‌ ج‍ی‍ن‍ی‌ ، اب‍راه‍ی‍م‌

ت‍اث‍ی‍رآرم‍ی‍دگ‍ی‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ ح‍الات‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ واض‍طراب‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ م‍رک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ وردآورد س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

۱۳۷۵

۱۲۴پ‍ای‍ا

ک‍ی‍خ‍اون‍ی‌ ، س‍ت‍ار-31

ب‍ررس‍ی‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ وم‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ازح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دراج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دراف‍راد۱۵-۲۵ س‍ال‍ه‌ اق‍دام‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ ش‍ه‍رای‍لام‌

۱۳۷۵

۱۳۳پ‍ای‍ا

دلاور، ب‍ه‍ارک‌102

ن‍ق‍ش‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لای‍ی‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اض‍طراب‍ی‌

۱۳۸۹

۱۴۳پ‍ای‍ا

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ل‍ی‌

ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ( ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ ) در ک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ ( ( MS

۱۳۸۹

۱۴۷پ‍ای‍ا

ع‍رب‌ ، م‍ح‍م‍ود رض‍ا-10

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و اس‍ت‍رس‍ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از داش‍ت‍ن‌ ک‍ودک‌ ن‍اش‍ن‍وا و روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ واث‍رآن‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ در ش‍ه‍ر زاه‍دان‌

۱۳۷۵

۱۴۸پ‍ای‍ا

خ‍س‍روی‌ راد، ال‍ن‍از-105

ع‍وام‍ل‌ خ‍طرس‍از خ‍ش‍ون‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در م‍ردان‌ و زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌

۱۳۸۹

۱۴۹پ‍ای‍ا

م‍وس‍وی‌ ، ش‍ع‍ل‍ه‌-21-63

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ آرام‌س‍ازی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ب‍ازخ‍ورد زی‍س‍ت‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ گ‍ال‍وان‍ی‍ک‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ره‍م‍ب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ وزی‍س‍ت‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ف‍ش‍ارروان‍ی‌

۱۳۷۵

۱۵۲پ‍ای‍ا

ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‌ ، ش‍ه‍ری‍ار

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ال‍گ‍وی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ م‍رد۲۰-۵۰ س‍ال‍ه‌ب‍ااف‍راد اف‍س‍رده‌ و س‍ال‍م‌ م‍رد ۲۰-۵۰س‍ال‍ه‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ p.a.d

۱۳۷۶

۱۶۴پ‍ای‍ا

ع‍ت‍ی‍ق‍ه‌چ‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ک‍ودک‍ان‌ اوت‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ ۱۲ - ۴ س‍ال‍ه‌

۱۳۷۶

۱۶۵پ‍ای‍ا

ش‍ی‍خ‍ی‌ ، س‍ی‍ام‍ک‌

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ م‍غ‍زی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌آن‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍رن‍گ‍اری‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ (

۱۳۷۴

۱۶۷پ‍ای‍ا

ه‍ژی‍ر، ف‍ره‍اد-11

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ض‍داج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رزی‌ ب‍ااع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍وادم‍خ‍در(ش‍ی‍ره‌- ت‍ری‍اک‌ - ه‍روئ‍ی‍ن‌) درم‍ردان‌ ۱۸ ت‍ا ۳۵ س‍ال‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌

۱۳۷۶

۱۶۸پ‍ای‍ا

ص‍ی‍ف‍وری‍ان‌ * ح‍س‍ی‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ب‍ان‍وان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ (ج‍س‍م‍ی‌ - ح‍رک‍ت‍ی‌ ) و غ‍ی‍ر م‍ع‍ل‍ول‌ م‍ق‍ی‍م‌ در م‍راک‍ز ش‍ب‍ان‍ه‌روزی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ی‍ران‍ات‌ ت‍ه‍ران‌

۱۳۷۶

 

 

 

 

۱۹۰پ‍ای‍ا

ک‍اوس‍ی‌ * روح‌ان‍گ‍ی‍ز-8

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ زم‍ان‌ اق‍ام‍ت‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ای‍ن‌ ح‍الات‌ در زن‍ان‌ و دخ‍ت‍ران‌ م‍رک‍ز ب‍ازپ‍روری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

۱۳۷۵

۱۹۹پ‍ای‍ا

ی‍وس‍ف‍ی‌ ، ف‍ای‍ق‌-55

ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌ درس‍ال‌۱۳۷۷

۱۳۷۷

۲۰۹پ‍ای‍ا

ن‍ظری‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱۶ ت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد

۱۳۷۸

۲۳۱پ‍ای‍ا

گ‍ل‍ک‌ ، ن‍اص‍ر

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍ام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ روان‌ ن‍ژن‍د گ‍رائ‍ی‌ در س‍ازگ‍اری‌ ب‍ا درد م‍زم‍ن‌

۱۳۷۸

۲۳۴پ‍ای‍ا

ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌ ، ن‍اص‍ر

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ی‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍س‍ر ۱۰-۱۲س‍ال‍ه‌ ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍اری‌

۱۳۷۸

۲۳۷پ‍ای‍ا

دی‍وان‍دری‌ ، ح‍س‍ن‌

ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رس‍وره‍ای‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ح‍ورچ‍ه‍ارDSM-IV در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ب‍زوار

 

۱۳۷۸

 برو به ليست     دكتري      كارشناسي ارشد         3       بعدي