منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 29259 | کل بازدید : 1542744 
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٤٠٣
ليست پايان‌نامه دكتري
 

پايان‌نامه‌هاي دكتري


ش‍م‍اره‌ م‍درک‌

پ‍دي‍د آورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‌

چکیده   20  صفحه اول

 

۷۶۰پ‍ای‍ا

طارم‍ی‍ان‌ ، ف‍ره‍اد-10

ع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ روان‍ی‌ / اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد م‍خ‍دردرن‍وج‍وان‍ان‌ دلال‍ت‍ه‍ای‌ آن‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ودرم‍ان‌

۱۳۸۴

۱۱۲۰پ‍ای‍ا

پ‍ورش‍ه‍ب‍از، ع‍ب‍اس‌-12

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ روی‍داده‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ وت‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ س‍رطان‌ خ‍ون‌-12

۱۳۷۲

 

۹۲۰پ‍ای‍ا

م‍وت‍اب‍ی‌ ، ف‍رش‍ت‍ه‌-11

طرح‍واره‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ع‍ود درب‍ی‍م‍اران‌ اف‍س‍رده‌اس‍اس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اف‍س‍رده‌اس‍اس‍ی‌ دارای‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ع‍ود ب‍اراول‌ واف‍رادغ‍ی‍راف‍س‍رده‌

۱۳۸۴

 

۱۰۰۲پ‍ای‍ا

ن‍وری‌ ق‍اس‍م‌ آب‍ادی‌ ، رب‍اب‍ه‌-19

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‌ م‍داری‌ واس‍ت‍ق‍لال‌ م‍داری‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ع‍وام‍ل‌ زم‍ی‍ن‍ه‌س‍ازاف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

۱۳۸۴

 

۳۰پ‍ای‍ا

ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍د-13

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ع‍ام‍ل‍ی‌ ن‍وروف‍ی‍دی‍ک‌ وری‍ت‍ال‍ی‍ن‌ درک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ / ک‍م‍ب‍ودت‍وج‍ه‌(ADHD)

۱۳۸۵

 

۹۰۸پ‍ای‍ا

طه‍م‍اس‍ی‍ان‌  ، ک‍اری‍ن‍ه‌-7

م‍دل‍ی‍اب‍ی‌ خ‍وداث‍رم‍ن‍دی‌ دراف‍س‍ردگ‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ع‍ام‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ن‍دورا ازاف‍س‍ردگ‍ی‌

۱۳۸۴

 

۱۰۹۴پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌ ، پ‍روان‍ه‌-1

ک‍ودک‌ آزاری‌ ،ش‍ی‍وع‌ وان‍واع‌ ، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ آزاردی‍ده‌ ، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وس‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ آن‍ه‍ا -1

۱۳۷۸

 

۹۸۳پ‍ای‍ا

ق‍دی‍ری‌ اش‍ک‍اج‍ی‌ ،ف‍اطم‍ه‌-

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ون‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ وس‍واس‍ی‌ -اج‍ب‍اری‌ دراف‍رادم‍ب‍ت‍لاب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍اووس‍واس‍ی‌ -اج‍ب‍اری‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد راه‍ک‍اره‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

۱۳۸۵

 

۸۴۷پ‍ای‍ا

م‍وس‍وی‌ ، م‍رض‍ی‍ه‌-14

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ دردرم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌خ‍وی‍ی‌

۱۳۸۵

 

۹۱۶پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دی‌  ، م‍س‍ع‍ود-8

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍ر ت‍اب‌آوری‌ دراف‍راد در م‍ع‍رض‌ خ‍طرس‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد

۱۳۸۴

 

۱۱۰۴پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌ ، ش‍ه‍رام‌-9

م‍دل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ص‍رف‌ م‍واددرن‍وج‍وان‍ان‌ درم‍ع‍رض‌ خ‍طرارزی‍اب‍ی‌ اث‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍رع‍وام‍ل‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد

۱۳۸۵

 

۶۰۰پ‍ای‍ا

م‍ل‍ک‌ خ‍س‍روی‌ ، غ‍ف‍ار

ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ / ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌

۱۳۸۲

 

۱۱۶۲پ‍ای‍ا

ی‍ث‍رب‍ی‌ ، ک‍ام‍ران‌-15

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رک‍ارک‍رده‍ای‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ای‌ م‍زم‍ن‌ (طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍اش‍رای‍ط ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ )

۱۳۸۶

 

۱۳۷۹پ‍ای‍ا

رض‍ای‍ی‌ ، م‍ظاه‍ر-18

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ران‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د ب‍ی‍ن‍ش‌ ، ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ و ع‍لای‍م‌ ه‍م‍راه‌ در روان‌ درم‍ان‍ی‌ روان‌ پ‍وی‍ش‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌

۱۳۸۸

 

۱۳۳۳پ‍ای‍ا

م‍ح‍م‍د، س‍ع‍ی‍د-18

ف‍رآی‍ن‍د اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍درم‍ان‍ی‌ پ‍وی‍ش‍ی‌ / ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ ت‍س‍ری‍ع‌ ش‍ده‌ ب‍رش‍دت‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

۱۳۸۷

 

۱۲۳۰پ‍ای‍ا

ذوال‍ف‍ق‍اری‌ م‍طل‍ق‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌-16

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ردل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ ج‍دای‍ی‌

۱۳۸۶

 

۱۲۷۸پ‍ای‍ا

ام‍ی‍دی‌ ، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌-17

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ ب‍اروش‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ردرم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ درک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌

۱۳۸۷

 

۱۴۶۳پ‍ای‍ا

ع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، ن‍دا-20

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ و ب‍ازت‍وان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا

۱۳۸۹

 

۴۰۵پ‍ای‍ا

ن‍ظری‌ آل‍ی‍ل‍ه‌، وک‍ی‍ل‌-27

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ ردم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ غ‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ زوج‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌

۱۳۹۰

 

۲۲۹پ‍ای‍ا

ش‍ک‍ی‍ب‍ا، ش‍ی‍م‍ا-25

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍درم‍ان‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر راب‍طه‌ ب‍ا اب‍ژه‌ در ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌  ه‍م‍راه‌ ب‍ا اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ خ‍وش‍ه‌ C

۱۳۸۹

 

۲۹۲پ‍ای‍ا     

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍رد ، م‍ه‍دی‌-26

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌ خ‍وی‍ی‌ : ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ، ن‍اام‍ی‍دی‌، طرح‍واره‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ ، اف‍زای‍ش‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌

۱۳۹۰

 

۶۷۹پ‍ای‍ا

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌-28

ت‍اث‍ی‍رروان‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ گ‍روه‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ درک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ واث‍رای‍ن‌ درم‍ان‌ ب‍رس‍ب‍ک‌ اس‍ن‍ادی‌ ون‍گ‍رش‌ ه‍ای‌ ن‍اک‍ارآم‍د

۱۳۸۵

 

۱۷۴پ‍اي‍ا

رض‍ای‍ی‌ دوگ‍اه‌، اب‍راه‍ی‍م‌-24

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ و ان‍ف‍رادی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۱۳۸۹

 

۱۸پ‍ای‍ا

پ‍ش‍ت‌ م‍ش‍ه‍دی‌، م‍رج‍ان‌-23

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ درم‍ان‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ ب‍ه‌ م‍ادران‌ دل‍ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍اای‍م‍ن‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌ ف‍رزن‍دان‍ش‍ان‌ و اس‍ت‍رس‌ و اض‍طراب‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ آن‍ه‍ا

 

 

 607 پايا

 اندوز، زهرا

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ فراشناختي درماني در بيماران مبتلا به وسواس فكري

1390

 

494 پايا

سليماني، مهدي

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ درم‍ان‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ زی‍ر ن‍ش‍ان‍ک‍ا

1390

 
572 مهدي اميري   آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍راگ‍ی‍ر ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ت‍ک‍ام‍ل‍ی‌ ک‍ی‍م‍ب‍رل‌ 1391  
1519 پ‍ی‍رم‍رادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍ک‍رر م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ از روی‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌)SMTr( ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ ع‍ودک‍ن‍ن‍ده‌ 1390  

 

برو به كارشناسي ارشد 1         3      بعدي