به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > پایان نامه ها > طبقه‌بندي براساس مقطع تحصيلي > ليست پايان‌نامه دكتري > مهدي سليماني 
دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2139
 بازدید امروز : 115
 کل بازدید : 990098
 بازدیدکنندگان آنلاين : 9
 زمان بازدید : 0.59
مهدي سليماني
 
عنوان : م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ درم‍ان‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ زی‍ر ن‍ش‍ان‍ک‍ان‍ی‌
شماره مدرک : ۴۹۴پ‌
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
رشته تحصیلی : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
مقطع تحصیلی : دک‍ت‍را
پدیدآورنده : س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
استاد راهنما : م‍ه‍دی‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌
استاد مشاور : پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌
تعداد صفحات : ۱۵۵ص‌
چکیده : اه‍داف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ درم‍ان‌ ف‍ع‍ال‍س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‍درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ زی‍رن‍ش‍ان‍گ‍ان‍ی‌، و ب‍ه‍ب‍ود ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ل‍ی‌ ب‍ودن‍د. طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍ی‍ش‍آزم‍ون‌، پ‍س‍آزم‍ون‌ و پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ 3م‍اه‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ود. ن‍م‍ون‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از 32 دان‍ش‍ج‍و ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍لاک‌ ش‍م‍ول‌ داش‍ت‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ زی‍رن‍ش‍ان‍گ‍ان‍ی‌ )ن‍م‍ره‌ 18 و ب‍الات‍ر در خ‍رده‌ م‍ق‍ی‍اس‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ن‍م‍ره‌ 16 و ب‍الات‍ر در خ‍رده‌ م‍ق‍ی‍اس‌ اض‍طراب‌ م‍ق‍ی‍اس‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌، اض‍طراب‌ و ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌( و م‍لاک‍ه‍ای‌ خ‍روج‌ داش‍ت‍ن‌ اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ م‍ح‍ور ی‍ک‌ ش‍ام‍ل‌ اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ اض‍طراب‍ی‌، اف‍س‍ردگ‍ی‌، روان‍پ‍ری‍ش‍ی‌، ج‍س‍م‍ان‍ی‌ ش‍ک‍ل‌ و س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد ب‍ا و ب‍ودن‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ی‍اIV - DSMاس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‍ی‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‍ی‌ اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ اض‍طراب‍ی‌ ب‍رای‌ داروی‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ا پ‍ژوه‍ش‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. اف‍زون‌ ب‍ر آن‌، ش‍رک‍ت‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و م‍ق‍ی‍اس‌ س‍ازگ‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ک‍اری‌ را ن‍ی‍ز ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. ش‍رک‍ت‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ طور ت‍ص‍ادف‍ی‌ ب‍ه‌ دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ ی‍اف‍ت‍ن‍د. گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ 8ج‍ل‍س‍ه‌ درم‍ان‌ ف‍ع‍ال‍س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ و گ‍روه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ 8ج‍ل‍س‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ش‍رک‍ت‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اب‍زاره‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ را در م‍ق‍اطع‌ زم‍ان‍ی‌ پ‍س‌ از درم‍ان‌ و 3م‍اه‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍ج‍ددا ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. داده‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ آم‍اری‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍وواری‍ان‍س‌ م‍ورد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ در م‍ق‍طع‌ پ‍س‌ از درم‍ان‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ درم‍ان‌ ف‍ع‍ال‍س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍رت‍ری‌ م‍ع‍ن‍ادار آم‍اری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ داش‍ت‌ و ای‍ن‌ دو درم‍ان‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‍ی‌، ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌، ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍ن‍ف‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ل‍ی‌ اث‍ر ب‍راب‍ری‌ (p > 0/05) در ک‍اه‍ش‌ p > 0/) داش‍ت‍ن‍د. از ن‍ظر ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ش‍ن‍اخ‍ت‍درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍رت‍ری‌ م‍ع‍ن‍ادار آم‍اری‌ 05 ) ف‍رای‍ن‍د س‍رک‍وب‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ درم‍ان‌ ف‍ع‍ال‍س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ داش‍ت‌ ول‍ی‌ ای‍ن‌ دو درم‍ان‌ در ف‍رای‍ن‍د ارزی‍اب‍ی‌ م‍ج‍دد ت‍ف‍اوت‌ ن‍داش‍ت‍ن‍د. در م‍ق‍طع‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ ن‍ی‍ز ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه‌ طور ک‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ اث‍رات‌ درم‍ان‍ه‍ا ت‍داوم‌ داش‍ت‍ن‍د. ی‍اف‍ت‍ه‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ک‍ل‍ی‍دواژه‍ه‍ا: درم‍ان‌ ف‍ع‍ال‍س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌، ش‍ن‍اخ‍ت‍درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌، ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ زی‍رن‍ش‍ان‍گ‍ان‍ی‌، ع‍لائ‍م‌
سال تحصیل : ۱۳۹۰
محل تحصیل : دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
practice in Clinical Psychology
Volume 7, Issue 1 (Winter 2019)
practice in Clinical Psychology Volume 7, Issue 1 (Winter 2019) شماره زمستان مجله انگلیسی روانشناسی بالینی از طریق سایت مجله قابل دسترسی است http://jpcp.uswr.ac.ir
 ١١:٤٦ - 1397/12/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
4
...
 ١٢:٥ - 1397/08/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیخدمات الکترونیک

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی