به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > پایان نامه ها > طبقه‌بندي براساس مقطع تحصيلي > ليست پايان‌نامه دكتري > مرجان پشت مشهدي 
يکشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٦
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1323
 بازدید امروز : 13
 کل بازدید : 854818
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0.19
مرجان پشت مشهدي
 

عنوان

:

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ درم‍ان‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ ب‍ه‌ م‍ادران‌ دل‍ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍اای‍م‍ن‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌ ف‍رزن‍دان‍ش‍ان‌ و اس‍ت‍رس‌ و اض‍طراب‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ آن‍ه‍ا

شماره مدرک

:

۱۸پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

دک‍ت‍را

پدیدآورنده

:

پ‍ش‍ت‌ م‍ش‍ه‍دی‌، م‍رج‍ان‌

استاد راهنما

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

استاد مشاور

:

ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از، ک‍ت‍ای‍ون‌ خ‍وش‍اب‍ی‌

تعداد صفحات

:

۲۶۰ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ درم‍ان‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ ب‍ه‌ م‍ادران‌ دل‍ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍اای‍م‍ن‌ ب‍ر ع‍لائ‍م‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‍ی‌-ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌، ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌، ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادران‌ ب‍ود. روش‌: ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ از روش‌ م‍طال‍ع‍ ت‍ک‌م‍وردی‌ ب‍ا طرح‌A -B- Aاس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. درطول‌ م‍طال‍ع‍ه‌، ۶ ن‍ف‍ر از م‍ادران‌ دل‍ب‍س‍ت‍ ن‍اای‍م‍ن‍ ک‍ودک‍ان‌۶ ت‍ا ۱۲س‍ال‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‍ی‌-ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌، م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍دن‍د. ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍م‍ون‍ه‌ در دس‍ت‍رس‌ و از ب‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی رف‍ی‍ده‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د و ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ پ‍ل‍ه‌ای‌ و ب‍ا ت‍رت‍ی‍ب‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ وارد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍دن‍د. ه‍ری‍ک‌ از ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ اب‍ت‍دا ۱۰ ج‍ل‍س‍ ان‍ف‍رادی‌ درم‍ان‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍پ‍س‌، ۶ ج‍ل‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ گ‍روه‍ی‌ ف‍رزن‍دپ‍روی‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍ردن‍د. م‍ح‍ت‍وای‌ ج‍ل‍س‍ات‌ درم‍ان‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ف‍رم‍ول‌ب‍ن‍دی‌ دوزی‍ی‍ر و ت‍ی‍رل‌ )۱۹۹۸( و ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ش‍ک‍لات‌ م‍ادر درزم‍ی‍ن‍ ب‍رق‍راری‌ رواب‍ط ن‍زدی‍ک‌ ب‍ا ف‍رزن‍دش‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍د. ج‍ل‍س‍ات‌ آم‍وزش‌ گ‍روه‍ی‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ ب‍راس‍اس‌ راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ارک‍ی‌ ددز و ت‍ورن‍ز و س‍ان‍درز )۲۰۰۵( و ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ف‍رزن‍دپ‍روری‌ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍د. ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ک‌ل‍ی‍س‍ت‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‍ی‌، پ‍رس‍ش‌ن‍ام‍ه‌ ت‍ج‍ارت‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ رواب‍ط ن‍زدی‍ک‌ (ECR)، ش‍اخ‍ص‌ اس‍ت‍رس‌ وال‍دی‍ن‌ (PSI) و چ‍ک‌ل‍ی‍س‍ت‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ (CBCL) ان‍ج‍ام‌ ش‍د. ه‍ری‍ک‌ از ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌، ع‍لائ‍م‌ ک‍ودک‌ خ‍ود را ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ک‌ل‍ی‍س‍ت‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‍ی‌، روی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ل‍ی‍ک‍رت‌ از آغ‍از خ‍ط پ‍ای‍ه‌ ت‍ا ان‍ت‍ه‍ای‌ م‍رح‍ل‍ه‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ درج‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ردن‍د. س‍ای‍ر آزم‍ون‌ه‍ا در س‍ه‌ دور پ‍ی‍ش‌آزم‍ون‌ و پ‍س‌آزم‍ون‌ و پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ اج‍را ش‍د. ه‍م‍س‍ران‌ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا ن‍ی‍ز چ‍ک‌ل‍ی‍س‍ت‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ را در ای‍ن‌ س‍ه‌ دوره‌، ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. ن‍م‍رات‌ چ‍ک‌ل‍ی‍س‍ت‍ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‍ی‌، روی‌ ن‍م‍ودار ن‍م‍ای‍ش‌ داده‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ن‍م‍رات‌ س‍ای‍ر آزم‍ون‌ه‍ا ب‍ه‌ص‍ورت‌ ن‍م‍ودار ارائ‍ه‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ت‍ف‍اوت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در م‍داخ‍ل‍ ک‍اه‍ش‌ در ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌، گ‍زارش‌ ک‍ردن‍د ک‍ه‌ دام‍ن‍ه‌ آن‌ از۴ ت‍ا ۱۹درص‍د م‍ت‍غ‍ی‍ر ب‍ود. ع‍لاوه‌ب‍رآن‌، م‍ش‍ک‍لات‌ درون‍ی‌س‍ازی‌ و ب‍رون‍ی‌س‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ی‍ز ب‍ن‍ا ب‍ه‌ گ‍زارش‌ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ه‍م‍س‍ران‌ آن‌ه‍ا ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‌. م‍داخ‍ل‍ه‌ ارائ‍ه‌ش‍ده‌، ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ر م‍ش‍ک‍لات‌ درون‍ی‌س‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ؤث‍ر ب‍ود. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌، از ب‍ی‍ن‌ پ‍ن‍ج‌ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ وال‍دی‍ن‌ آن‌ه‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر از دام‍ن‍ه‌ ن‍رم‍ال‌ ب‍ود، ن‍م‍رات‌ چ‍ه‍ار ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍اه‍ش‌ داش‍ت‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ط ن‍م‍ر ی‍ک‍ی‌ از آن‌ه‍ا ب‍ه‌ دام‍ن‍ ن‍رم‍ال‌ رس‍ی‍د. ب‍ه‌ن‍ظر م‍ی‌رس‍د م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ت‍ع‍ددی‌ در اس‍ت‍رس‌ وال‍دی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ دارد ک‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ی‍ز ت‍أی‍ی‍دی‌ ب‍ر آن‌ اس‍ت‌. س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ت‍م‍ام‌ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ج‍ز ی‍ک‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ب‍ک‌ دوس‍وگ‍را داش‍ت‌، اج‍ت‍ن‍اب‍ی‌ ب‍ود. اج‍ت‍ن‍اب‌ و اض‍طراب‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ه‍م‍ ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ طی‌ م‍داخ‍ل‍ه‌، ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد. در پ‍ای‍ان‌ م‍داخ‍ل‍ه‌، س‍ه‌ ن‍ف‍ر از ش‍رک‍ت‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ش‍ان‌ از ن‍اای‍م‍ن‌ ب‍ه‌ ای‍م‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر پ‍ی‍دا ک‍رد. ب‍ح‍ث‌: م‍داخ‍ل‍ه‌ ارائ‍ه‌ش‍د ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‍ی‌، م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ و اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ و اج‍ت‍ن‍اب‌ و اض‍طراب‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ آن‍ان‌ را ک‍اه‍ش‌ داد. در م‍ادران‍ی‌ ک‍ه‌ س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ش‍ان‌ از ن‍اای‍م‍ن‌ ب‍ه‌ ای‍م‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر پ‍ی‍دا ک‍رده‌ ب‍ود، ه‍ر دو دس‍ت‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‌ درون‍ی‌س‍ازی‌ و ب‍رون‍ی‌س‍ازی‌ ک‍ودک‍ان‌ ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ح‍ت‍ی‌ اگ‍ر اس‍ت‍رس‌ وال‍دی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ دام‍ن‍ه‌ ن‍رم‍ال‌ ن‍رس‍ی‍د. م‍داخ‍ل‍ه‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌، ب‍س‍ی‍ار ک‍وت‍اه‌ ب‍ود و م‍ح‍دود ب‍ه‌ ۱۰ ج‍ل‍س‍ه‌ م‍ی‌ش‍د. پ‍س‌، م‍ی‌ت‍وان‌ ان‍ت‍ظار داش‍ت‌ درص‍ورت‌ اف‍زای‍ش‌ ت‍ع‍داد ج‍ل‍س‍ات‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه‍ت‍ری‌ ب‍ه‌دس‍ت‌ آوری‍م‌. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا: اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ل‍ی‌-ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌، اج‍ت‍ن‍اب‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، اس‍ت‍رس‌ وال‍دی‍ن‍ی‌، اض‍طراب‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، درم‍ان‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، ف‍رزن‍دپ‍روری‌.

سال تحصیل

:

۱۳۸۹

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
practice in Clinical Psychology
Volume 5, Number 4 (Autumn 2017, Issue in Progress-- 2017)
شماره پاییز مجله انگلیسی روانشناسی بالینی از طریق سایت مجله قابل دسترسی است
 ١٢:٢١ - 1396/08/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست علمی
معرفی سامانه پیشگیری و درمانی اعتیاد و متولیان آن- از الف تا ی- در کشور آلمان
به اطلاع می رساند، نشست علمی این مرکز تحت عنوان "معرفی سامانه پیشگیری و درمانی اعتیاد و متولیان آن- از الف تا ی- در کشور آلمان" در تاریخ روز سه شنبه 27 مهرماه در سالن دکتر شاملو دانشگاه علوم بهزیستی از ساعت 10-11:30 برگزار می گردد.لازم به ذکر است ، سخنران نشست جناب آقای دکتر احمد خطیب روانشناس و رئیس اداره خدمات روانی-اجتماعی شهر گیسن آلمان می باشند. لذا ازسروران گرامی دعوت می گردد تا با حضور در این نشست به غنای آن بیفزایند. همچنین خواهشمند است جهت حضور دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و دستیاران آن گروه/مرکز نیز اطلاع رسانی بفرمایید.
 ١٢:٨ - 1395/07/25 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیخدمات الکترونیکدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی