به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > پایان نامه ها > طبقه‌بندي براساس مقطع تحصيلي > پایان نامه های کارشناسی ارشد (5) 
دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 825
 بازدید امروز : 130
 کل بازدید : 897202
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0.24
پایان نامه های کارشناسی ارشد (5)
 

عنوان

:

ت‍اث‍ی‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۲۴۲پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ب‍اق‍ری‌، م‍ه‍دی‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۳۵ص‌

چکیده

:

زم‍ی‍ن‍ه‌ و اه‍داف‌: ع‍م‍دت‍ا ت‍ص‍ور م‍ی‌ص‍ش‍ود ک‍ه‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ص‍ه‍ای‌ ت‍وج‍ه‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ب‍ب‍ی‌ در ش‍روع‌ و ادام‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ دارن‍د. ل‍ذا اح‍ت‍م‍الا ک‍اه‍ش‌ در چ‍ن‍ی‍ن‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ص‍ه‍ای‍ی‌ م‍ی‌ص‍ت‍وان‍د در ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍اش‍د. پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ی‍ک‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ر روی‌ اف‍راد دارای‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ م‍ی‌ص‍پ‍ردازد. روش‌: طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر از ن‍وع‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ م‍ی‌ص‍ب‍اش‍د. ت‍ع‍داد ش‍رک‍ت‌ص‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ 76 ن‍ف‍ر ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍م‍ره‌ آن‌ص‍ه‍ا در پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ک‌ )ن‍م‍ره‌ ح‍داق‍ل‌ 14 و ی‍ا ب‍الات‍ر( ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ خ‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ا ش‍دی‍د اف‍س‍ردگ‍ی‌ را ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ص‍دادن‍د. ش‍رک‍ت‌ص‍ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍ه‌ص‍طور ت‍ص‍ادف‍ی‌ در ی‍ک‍ی‌ از 6گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ ی‍اف‍ت‍ن‍د. اف‍راد در گ‍روه‌ص‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍اوش‌ ن‍ق‍طه‌ دی‍داری‌، ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ چ‍ه‍ار پ‍روت‍ک‍ل‌ آم‍وزش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ و دو پ‍روت‍ک‍ل‌ آم‍وزش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍روت‍ک‍ل‌ص‍ه‍ا در ق‍ال‍ب‌ دو ن‍س‍خ‍ه‌ واژگ‍ان‌ و ت‍ص‍اوی‍ر اج‍را ش‍د. ه‍ری‍ک‌ از ن‍س‍خ‍ه‌ص‍ص‍ه‍ای‌ ت‍ص‍اوی‍ر و واژگ‍ان‌ ش‍ام‍ل‌ ی‍ک‍ی‌ از س‍ه‌ ش‍رای‍ط زی‍ر ب‍وده‌ص‍ان‍د1) : آم‍وزش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ از م‍ح‍رک‌ص‍ه‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ خ‍ن‍ث‍ی‌(2 . آم‍وزش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ از م‍ح‍رک‌ص‍ه‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌(3 . آم‍وزش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ از م‍ح‍رک‌ص‍ه‍ای‌ خ‍ن‍ث‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌؛ ک‍ه‌ در م‍ج‍م‍وع‌ 6گ‍روه‌ را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ دادن‍د. ه‍ری‍ک‌ از ش‍رک‍ت‌ص‍گ‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ 216 ک‍وش‍ش‌ در ه‍ر ج‍ل‍س‍ه‌ را ب‍ه‌ م‍دت‌ 10 ج‍ل‍س‍ه‌ 2160) ک‍وش‍ش‌ در ک‍ل‌( در طی‌ 2ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. ج‍ل‍س‍ات‌ ارزی‍اب‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ص‍آزم‍ون‌ و پ‍س‌ص‍آزم‍ون‌ ن‍ی‍ز اج‍را ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: در 4گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ و 2گ‍روه‌ آم‍وزش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ع‍ن‍ی‌ص‍داری‌ در ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ در پ‍س‌ص‍آزم‍ون‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د. م‍ه‍م‌ص‍ت‍ر از ه‍م‍ه‌، ف‍رآی‍ن‍د آم‍وزش‌ ک‍اوش‌ ن‍ق‍طه‌ ت‍وان‍س‍ت‌ ب‍ه‌ص‍طور م‍وث‍ری‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ص‍ه‍ای‌ ت‍وج‍ه‌ را در 4گ‍روه‌ از 6گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ اص‍لاح‌ ک‍ن‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ گ‍روه‌ص‍ه‍ا ش‍ام‍ل‌ م‍وارد ذی‍ل‌ ب‍ودن‍د: گ‍روه‌ص‍ آم‍وزش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ از م‍ح‍رک‌ص‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ره‌ص‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌، گ‍روه‌ص‍ه‍ای‌ آم‍وزش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ از م‍ح‍رک‌ص‍ه‍ای‌ واژگ‍ان‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ خ‍ن‍ث‍ی‌ و واژگ‍ان‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و گ‍روه‌ آم‍وزش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ از م‍ح‍رک‌ص‍ه‍ای‌ واژگ‍ان‌ خ‍ن‍ث‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ص‍گ‍ی‍ری‌: ای‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ص‍ه‍ا ح‍اک‍ی‌ از آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ آم‍وزش‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ م‍ی‌ص‍ت‍وان‍د اب‍زار م‍ف‍ی‍دی‌ ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍اش‍د. ک‍ل‍ی‍د واژه‌ص‍ه‍ا: اف‍س‍ردگ‍ی‌، س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌، اص‍لاح‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌، س‍وگ‍ی‍ری‌ص‍ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۵

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ی‍م‍ون‍ت‍ون‌ ب‍ر ارت‍ق‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ک‍اه‍ش‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ر زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌

شماره مدرک

:

۲۱۴۹پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ج‍ل‍وه‌ زاده‌،ف‍ران‍ک‌

استاد راهنما

:

اب‍راه‍ی‍م‌ رض‍ای‍ی‌ دوگ‍اه‍ه‌

استاد مشاور

:

ش‍ی‍م‍ا ش‍ک‍ی‍ب‍ا

چکیده

:

س‍رطان‌ ج‍ز ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍دی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ ش‍ود در ای‍ن‌ م‍ی‍ان‌ س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ز ش‍ای‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ و از ن‍ظر ع‍اطف‍ی‌ روان‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ت‍ری‍ن‌ س‍رطان‌ ه‍ا در ب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍وارض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ درم‍ان‌، م‍وج‍ب‌ اف‍زای‍ش‌ اخ‍ت‍لالات‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و ک‍اه‍ش‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‌ ش‍ود ک‍ه‌ ل‍زوم‌ اج‍رای‌ م‍داخ‍لات‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ را ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د. ه‍دف‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ی‍م‍ون‍ت‍ون‌ ب‍ر ارت‍ق‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ک‍اه‍ش‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ ص‍ورت‌ پ‍ذی‍رف‍ت‌. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: طی‌ ی‍ک‌ طرح‌ ن‍ی‍م‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ آزم‍ون‌ و پ‍س‌ آزم‍ون‌ از ب‍ی‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز خ‍ی‍ری‍ه‌ س‍پ‍اس‌ و خ‍ی‍ری‍ه‌ ب‍ه‍ن‍ام‌ ده‍ش‌ پ‍ور در ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ س‍ال‌ 1394، 48 ن‍ف‍ر ک‍ه‌ م‍لاک‌ ه‍ای‌ ورود را دارا ب‍ودن‍د، ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ و س‍پ‍س‌ ب‍ا گ‍م‍ارش‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ در 2گ‍روه‌ 24 ن‍ف‍ره‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ش‍دن‍د. گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ 8ج‍ل‍س‍ه‌ 120 دق‍ی‍ق‍ه‌ ای‌ ت‍ح‍ت‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ . در پ‍ای‍ان‌ ه‍ر دو گ‍روه‌ در م‍راح‍ل‌ پ‍س‌ آزم‍ون‌ و پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ ی‍ک‌ م‍اه‍ه‌ م‍ج‍ددا م‍ورد ارزی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. اب‍زار پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌، اض‍طراب‌ و اس‍ت‍رس‌21 - DASSو پ‍رس‍ش‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اض‍طراب‌ م‍رگ‌ ت‍م‍پ‍ل‍ر ب‍ود. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار21 - SPSSت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ در ک‍اه‍ش‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ داد؛ ام‍ا ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ در م‍ق‍ی‍اس‌ اض‍طراب‌ م‍رگ‌ از ن‍ظر آم‍اری‌ ح‍اص‍ل‌ ن‍ش‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ از پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر م‍وی‍د آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ روش‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ی‍م‍ون‍ت‍ون‌ ب‍اع‍ث‌ اف‍زای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ک‍اه‍ش‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ی‍ان‍گ‍ر ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ م‍داخ‍لات‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ع‍لاوه‌ ب‍ر م‍داخ‍لات‌ داروی‍ی‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ب‍ه‌ ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌ و س‍ازگ‍اری‌ ب‍ه‍ت‍ر ک‍م‍ک‌ ن‍م‍ای‍د. ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌، آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، روش‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ی‍م‍ون‍ت‍ون‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ش‍ی‍وع‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ درم‍دارس‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۲۳۹پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

آل‌ک‍ث‍ی‍ر، ع‍م‍اد

استاد راهنما

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍ان‍ی‌

استاد مشاور

:

ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

تعداد صفحات

:

۱۳۴ص‌

چکیده

:

طرح‌ م‍س‍أل‍ه‌: ک‍ارب‍رده‍ای‌ ف‍راوان‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ج‍ذاب‍ی‍ت‌ص‍ه‍ای‌ آن‌ س‍ب‍ب‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در س‍ال‌ص‍ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر، پ‍دی‍ده‌ ای‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ " ظه‍ور ی‍اب‍د. ازآن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ب‍اع‍ث‌ اف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دردان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ی‌ص‍ش‍ود. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ س‍از و ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ب‍ا اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ض‍روری‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ص‍رس‍د و م‍س‍أل‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ای‍ن‍ک‍ه‌ آی‍ا ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ب‍ا آن‌ م‍رت‍ب‍ط اس‍ت‌ م‍ی‌ص‍ب‍اش‍د. م‍واد و روش‌ ه‍ا: روش‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍س‌ روی‍دادی‌ ازن‍وع‌ م‍ق‍طع‍ی‌ -ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ب‍ود. ج‍ام‍ع‍ه‌ ی‌ آم‍اری‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اع‍م‌ از دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر پ‍ای‍ه‌ م‍ت‍وس‍طه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 5ت‍ه‍ران‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌94 - 93م‍ش‍غ‍ول‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د. از ب‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ ای‌ ب‍ه‌ ح‍ج‍م‌ 400 ن‍ف‍ر ب‍ا روش‌ خ‍وش‍ه‌ص‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ب‍رای‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ داده‌ ه‍ا از آزم‍ون‌ اع‍ت‍ی‍اد ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ ی‍ان‍گ‌، آزم‍ون‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ن‍ئ‍و و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر (BSI) اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د و داده‌ ه‍ا ب‍ا ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌، ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ م‍ی‍ان‌ ش‍ی‍وع‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر و پ‍س‍ر پ‍ای‍ه‌ م‍ت‍وس‍طه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ 5ت‍ه‍ران‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود ن‍دارد، م‍ی‍ان‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌، ب‍رون‌ص‍گ‍رای‍ی‌، ان‍ع‍طاف‌ص‍پ‍ذی‍ری‌ و ب‍اوج‍دان‌ ب‍ودن‌ و خ‍وش‍ای‍ن‍دی‌ راب‍طه‌ م‍ن‍ف‍ی‌ و م‍ع‍ن‍ادار و م‍ی‍ان‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و روان‌ص‍ژن‍دگ‍رای‍ی‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود دارد و ت‍ن‍ه‍ا م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ و ب‍ا وج‍دان‌ ب‍ودن‌ و روان‌ -ن‍ژن‍دگ‍رای‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍پ‍ری‍ش‍ی‌ و اض‍طراب‌ از ن‍ش‍ان‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ب‍ر اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ اث‍رگ‍ذار ب‍ودن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌:اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ اف‍راد م‍ی‌ گ‍ذارد از آن‍ج‍ا ک‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ر درم‍ان‌ م‍ق‍دم‌ اس‍ت‌ و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ج‍ای‌ آن‌ دارد ب‍ه‌ ای‍ن‌ پ‍دی‍ده‌ ب‍ه‌ص‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍ش‍ک‍ل‌ روان‍ی‌ ک‍ه‌ اغ‍ل‍ب‌ گ‍ری‍ب‍ان‌ گ‍ی‍ر ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌ و آی‍ن‍ده‌ س‍از ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ی‌ص‍ب‍اش‍د ت‍وج‍ه‌ ج‍دی‌ م‍ب‍ذول‌ گ‍ردد و از طری‍ق‌ آم‍وزش‌ در خ‍ان‍واده‌ص‍ه‍ا، م‍دارس‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ص‍ه‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر، ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ و ام‍ک‍ان‍ات‌ آن‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ش‍ی‍وه‌ص‍ه‍ای‌ غ‍ل‍ط گ‍ردد. واژه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌، ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌، ن‍ش‍ان‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌، ش‍ی‍وع‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍رات‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍دت‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اری‌ و اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر

شماره مدرک

:

۲۲۳۳پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ک‍ام‍ی‌، م‍ری‍م‌

استاد راهنما

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

استاد مشاور

:

ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

تعداد صفحات

:

۱۶۲ص‌

چکیده

:

م‍ق‍دم‍ه‌: ع‍وام‍ل‌ ف‍رات‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌، پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ آس‍ی‍ب‌زای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ در اخ‍ت‍لالات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د و در ب‍س‍ی‍اری‌ از م‍وارد ه‍م‌اب‍ت‍لای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ را ت‍وج‍ی‍ه‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. از ج‍م‍ل‍ه‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اری‌ و اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ه‌ در ب‍س‍ی‍اری‌ از م‍وارد ه‍م‍زم‍ان‌ در اف‍راد ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ داده‌م‍ی‌ش‍ود. از ج‍م‍ل‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍رات‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ب‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ دو، ب‍دت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اض‍طراب‍ی‌، اج‍ت‍ن‍اب‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ و ت‍ف‍ک‍ر ت‍ک‍راری‌ م‍ن‍ف‍ی‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ن‍ی‍ز ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ه‍ر ی‍ک‌ از ای‍ن‌ه‍ا در ش‍دت‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اری‌ و اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌گ‍ری‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ و ت‍ف‍ک‍ر ت‍ک‍راری‌ در راب‍طه‌ ب‍دت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اض‍طراب‍ی‌ ب‍ا ش‍دت‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اری‌ و اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر م‍ی‌ب‍اش‍د. روش‌: ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍س‌ روی‍دادی‌ از ن‍وع‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د487. ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ه‌ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ش‍ک‍ل‌ در ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌، ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اض‍طراب‍ی‌ -وی‍رای‍ش‌ س‍وم‌، پ‍ذی‍رش‌ و ع‍م‍ل‌ -ن‍س‍خ‍ه‌ دوم‌، ت‍ف‍ک‍ر درج‍ام‍ان‍ده‌، م‍ق‍ی‍اس‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ن‍ف‍ی‌ و م‍ث‍ب‍ت‌ -خ‍رده‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ن‍ف‍ی‌، س‍ی‍اه‍ه‌ ف‍رم‌ ک‍وت‍اه‌ اض‍طراب‌ س‍لام‍ت‍ی‌ و م‍ق‍ی‍اس‌ ه‍ف‍ت‌ س‍ؤال‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. داده‌ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌، ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ س‍ه‍م‍ی‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ و ت‍اب‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ب‍دت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ای‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا، ش‍دت‌ اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر را ب‍ی‍ش‍ت‍ر پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د، در ح‍ال‍ی‌ک‍ه‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اض‍طراب‍ی‌، ق‍وی‌ت‍ری‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‌ ش‍دت‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اری‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ دو م‍ت‍غ‍ی‍ر پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‌ ب‍دت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ و ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اض‍طراب‍ی‌، ب‍ی‍ش‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ )اج‍ت‍ن‍اب‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ و ت‍ف‍ک‍ر ت‍ک‍راری‌ م‍ن‍ف‍ی‌( ش‍دت‌ ای‍ن‌ دو اخ‍ت‍لال‌ را پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ 4ع‍ام‍ل‌ ف‍رات‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ب‍ه‌ خ‍وب‍ی‌ اف‍راد ه‍ن‍ج‍اری‌ را از اف‍راد ب‍ا اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اری‌ و اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر ش‍دی‍د، ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. ب‍ح‍ث‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر، ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌رس‍د م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ک‍ه‌ اف‍راد را ب‍ه‌ اب‍ت‍لا ب‍ه‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اری‌ م‍س‍ت‍ع‍د م‍ی‌س‍ازد، ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اض‍طراب‍ی‌ اس‍ت‌؛ در ح‍ال‍ی‌ک‍ه‌ ب‍دت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ق‍وی‌ت‍ری‍ن‌ و م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر اس‍ت‌، ه‍ر چ‍ن‍د س‍ای‍ر ع‍وام‍ل‌ م‍ان‍ن‍د ت‍ف‍ک‍ر ت‍ک‍راری‌ م‍ن‍ف‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ه‌ م‍ی‍زان‌ زی‍ادی‌ ش‍دت‌ آن‌ را پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌رس‍د روی‍ک‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ب‍دت‍ن‍طی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و ت‍ف‍ک‍ر ت‍ک‍راری‌ م‍ن‍ف‍ی‌ را در اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر و ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ اض‍طراب‍ی‌، ب‍ه‌ خ‍ص‍وص‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ب‍دن‍ی‌ را در اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍دف‌ ق‍رار م‍ی‌ده‍ن‍د، در درم‍ان‌ ای‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ م‍ؤث‍رت‍ر ه‍س‍ت‍ن‍د.

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍د ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍رع‌ ل‍وب‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۱۶۲پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ب‍اطب‍ی‌،س‍پ‍ی‍ده‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۶۰ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌ از پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ب‍دع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍رع‌ ل‍وب‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ 120 ن‍ف‍ر ش‍ام‍ل‌ 60 ن‍ف‍ر ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍رع‌ ل‍وب‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ و 60 ن‍ف‍ر ف‍رد س‍ال‍م‌ غ‍ی‍رم‍ص‍روع‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. داده‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ چ‍ه‍ره‌ ای‌ اک‍م‍ن‌ (1976)، م‍ق‍ی‍اس‌ دش‍واری‌ در ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ DERS) ، گ‍رت‍س‌ و روم‍ر، (2004، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ CERQ)، گ‍ارن‍ف‍س‍ک‍ی‌، ک‍رای‍ی‍ج‌ و ه‍اون‌، (2001، م‍ق‍ی‍اس‌ پ‍ردازش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ EPS)، ب‍اک‍ر و ه‍م‍ک‍اران‌، (2007 ج‍م‍ع‌ آوری‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واری‍ان‍س‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ )م‍ان‍وا( در ن‍رم‌ اف‍زار SPSS16 ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ داده‌ ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ چ‍ه‍ره‌ ای‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ص‍رع‌ ل‍وب‌ گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ گ‍روه‌ س‍ال‍م‌ در دو زم‍ی‍ن‍ه‌ ص‍ح‍ت‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ا و زم‍ان‌ واک‍ن‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ض‍ع‍ی‍ف‌ ت‍ر و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و پ‍ردازش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ز در ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ گ‍روه‌ س‍ال‍م‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ری‌ دارد05/0<="" td="">

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ف‍راوان‍ی‌ و ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۲۲۸پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ب‍لاش‍ی‌، ام‍ی‍ر

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

اص‍غ‍ر دادخ‍واه‌

تعداد صفحات

:

۱۵۸ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ف‍راوان‍ی‌ و ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌ و ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ اس‍ت‌. روش‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍طع‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ اس‍ت‌. آزم‍ودن‍ی‌ ه‍ا 500 دان‍ش‍ج‍وی‌ م‍ش‍غ‍ول‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ در ی‍ک‍ی‌ از دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌، در س‍ال‌ 1392 ب‍ودن‍د. ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ا روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ خ‍وش‍ه‌ ای‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ چ‍ن‍د م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌. آزم‍ودن‍ی‌ ه‍ا ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ئ‍و ف‍رم‌ ک‍وت‍اه‌ ( NEO FFI) و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ م‍واد و م‍ش‍روب‍ات‌ ال‍ک‍ل‍ی‌ ام‍ری‍ک‍ا پ‍اس‍خ‌ دادن‍د. اطلاع‍ات‌ ب‍ا روش‌ آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و اس‍ت‍ن‍ب‍اطی‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌: ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ آن‍ووا، tم‍س‍ت‍ق‍ل‌ و خ‍ی‌ دو ب‍ه‌ ک‍ار ب‍رده‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ف‍راوان‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ح‍دود 20 درص‍د م‍ی‌ ب‍اش‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ی‍ان‍گ‍ر ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ف‍راوان‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌ از ن‍ظر آم‍اری‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ دارد. ب‍ه‌ ع‍ب‍ارت‌ دی‍گ‍ر ف‍راوان‍ی‌ م‍ص‍رف‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍س‍ر ب‍ه‌ طور م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از دخ‍ت‍ران‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. در خ‍ص‍وص‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ ن‍ی‍ز ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ ک‍م‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ درص‍د ی‍ع‍ن‍ی‌ ح‍دود 59 درص‍د از ک‍ل‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ را ش‍ام‍ل‌ م‍ی‌ ش‍ود. ام‍ا ب‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ و ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ راب‍طه‌ ی‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍گ‍ردی‍د. در ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ال‍ک‍ل‌ و ک‍س‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ص‍رف‌ ن‍م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د ن‍ی‍ز دی‍ده‌ ش‍د ک‍ه‌ دو گ‍روه‌ ت‍ن‍ه‍ا در ب‍ع‍د گ‍ش‍ودگ‍ی‌ ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر ت‍ف‍اوت‌ دارن‍د. ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: در وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍ز ب‍ع‍د گ‍ش‍ودگ‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ال‍ک‍ل‌ و اف‍رادی‌ ک‍ه‌ ال‍ک‍ل‌ م‍ص‍رف‌ ن‍م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود ن‍دارد. ک‍ل‍م‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: ف‍راوان‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌، ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ ال‍ک‍ل‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ن‍ئ‍و

سال تحصیل

:

۱۳۹۳

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ راب‍طه‌ اب‍ع‍اد وال‍دگ‍ری‌، راب‍طه‌ وال‍د ک‍ودک‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ادران‌ م‍ع‍ت‍اد

شماره مدرک

:

۲۲۰۳پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

س‍ع‍ی‍دی‌ ن‍ی‍ا،ال‍ه‍ام‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

چکیده

:

ه‍دف‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اب‍ع‍اد وال‍دگ‍ری‌، راب‍طه‌ وال‍د ک‍ودک‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ و راب‍طه‌ ای‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا در ب‍ی‍ن‌ م‍ادران‌ م‍ع‍ت‍اد و غ‍ی‍رم‍ع‍ت‍اد ان‍ج‍ام‌ ش‍د. روش‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از ن‍وع‌ پ‍س‌ روی‍دادی‌ اس‍ت‌ . ن‍م‍ون‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ 80 م‍ادر م‍ع‍ت‍اد و 80 م‍ادر غ‍ی‍رم‍ع‍ت‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و از ن‍ظر وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ا ه‍م‍دی‍گ‍ر ه‍م‍ت‍ا ش‍دن‍د. اب‍زار ه‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ وال‍دگ‍ری‌، راب‍طه‌ ک‍ودک‌ -م‍ادر و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ود ب‍رای‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ و آن‍وا اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا : ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ اب‍ع‍اد وال‍دگ‍ری‌(P>0/05)، ارت‍ب‍اط وال‍د-ف‍رزن‍د(P>0/001) و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ (P>0/001)در م‍ادران‌ م‍ع‍ت‍اد م‍ت‍ف‍اوت‌ از م‍ادران‌ غ‍ی‍رم‍ع‍ت‍اد ب‍ود.اب‍ع‍اد وال‍دگ‍ری‌ و راب‍طه‌ وال‍د -ف‍رزن‍د 34 درص‍د واری‍ان‍س‌ م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ را ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ارت‍ب‍اط ب‍الای‌ ب‍ی‍ن‌ اع‍ت‍ی‍اد م‍ادران‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌، م‍داخ‍لات‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ لازم‌ اس‍ت‌ در راس‍ت‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ آث‍ار م‍ش‍ک‍لات‌ اع‍ت‍ی‍ادی‌ م‍ادران‌ ب‍ر ک‍ودک‍ان‍ش‍ان‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار ب‍گ‍ی‍رن‍د. واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: م‍ادر م‍ع‍ت‍اد، وال‍دگ‍ری‌، راب‍طه‌ وال‍د -ف‍رزن‍د، م‍ش‍ک‍لات‌ رف‍ت‍اری‌.

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍طح‌ ت‍ح‍ول‌ م‍ن‌)ای‍گ‍و (و اب‍ع‍اد ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر)SBI(

شماره مدرک

:

۲۰۸۹پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

م‍ح‍م‍دی‍ان‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

استاد راهنما

:

ش‍ی‍م‍ا ش‍ک‍ی‍ب‍ا

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۳۱ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍طح‌ ت‍ح‍ول‌ م‍ن‌ )ای‍گ‍و( و اب‍ع‍اد ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر(IBS) ب‍ود. روش‌: ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از ن‍وع‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ود. ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ در پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر 80 ن‍ف‍ر ک‍ه‌ 40 ن‍ف‍ر ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر و 40 ن‍ف‍ر گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ در دس‍ت‍رس‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ س‍طح‌ ت‍ح‍ول‌ م‍ن‌ ازآزم‍ون‌ ف‍راف‍ک‍ن‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ج‍م‍ل‍ه‌ SCT ل‍ووی‍ن‍گ‍ر و ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ ERQ گ‍راس‌ و ج‍ان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. داده‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زارspss 19 و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آم‍اره‌ ه‍ای‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌، آزم‍ون‌ tم‍س‍ت‍ق‍ل‌، و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ داد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر از س‍طح‌ ت‍ح‍ول‌ م‍ن‌ پ‍ای‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رخ‍وردار ه‍س‍ت‍ن‍د و از س‍رک‍وب‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ س‍طح‌ ت‍ح‍ول‌ م‍ن‌، س‍رک‍وب‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ و ارزی‍اب‍ی‌ م‍ج‍دد ت‍وان‍س‍ت‍ن‍د م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر را از گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍م‍ی‍ی‍ز ده‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ س‍طح‌ ت‍ح‍ول‌ م‍ن‌ ق‍درت‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر را در ت‍م‍ی‍ی‍ز گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ داش‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍م‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر دارد و م‍داخ‍لات‌ روان‍ش‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍رای‌ ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ض‍رورت‌ پ‍ی‍دا م‍ی‌ ک‍ن‍د. ک‍ل‍م‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر، ت‍ح‍ول‌ م‍ن‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌

 

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
جلسه با رئیس جامعه جهانی استرس و تروما
پروفسور میراندا اولف، رئیس جامعه جهانی استرس و تروما
جلسه با رئیس جامعه جهانی استرس و تروما روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه، جلسه ای با حضور پروفسور میراندا اولف، رئیس جامعه جهانی استرس و تروما در محل گروه روانشناسی بالینی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که از اعضای گروه روانشناسی دانشگاه، برخی از اعضای هیات رئیسه انجمن روانشناسی ایران و جمعی از استادان روانشناسی صاحب اثر در حوزه استرس و تروما حضور داشتند به زمینه های همکاری آموزشی و پژوهشی فیمابین گروه روانشناسی بالینی، انجمن روانشناسی ایران و جامعه جهانی استرس و تروما پرداخته شد.
 ١٤:٣ - 1397/02/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
practice in Clinical Psychology
Volume 6, Issue 2 (Spring 2018- 2018)
Volume 6, Issue 2 (Spring 2018- 2018) شماره بهارمجله انگلیسی روانشناسی بالینی از طریق سایت مجله قابل دسترسی است http://jpcp.uswr.ac.ir
 ١١:٢٥ - 1397/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیخدمات الکترونیک

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی