به پرتال گروه روانشناسي باليني خوش آمديد

صفحه اصلي > پایان نامه ها > طبقه‌بندي براساس مقطع تحصيلي > پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد (4) 
دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧
Psycology English Site
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1475
 بازدید امروز : 129
 کل بازدید : 897201
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.30
پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد (4)
 

عنوان

:

ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ و ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د در راب‍طه‌ ب‍ا ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ در ن‍ات‍وان‍ی‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درد م‍زم‍ن‌

شماره مدرک

:

۲۰۱۰پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ن‍وری‌،م‍ی‍ن‍ا

استاد راهنما

:

ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

استاد مشاور

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۴۱ص‌

چکیده

:

زم‍ی‍ن‍ه‌ و ه‍دف‌: م‍زم‍ن‌ ش‍دن‌ درد ب‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ و ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍س‍ی‍اری‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ه‍م‍راه‌ اس‍ت‌. ب‍ر اس‍اس‌ آن‍چ‍ه‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍دورا در ن‍ظری‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ی‍ان‌ م‍ی‌ دارد خ‍ودک‍ارام‍دی‌ و ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د در راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ی‍ک‌ ات‍ف‍اق‌ م‍ان‍ن‍د درد و پ‍ی‍ام‍د آن‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ن‍ات‍وان‍ی‌ ع‍م‍ل‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. از طرف‌ دی‍گ‍ر ن‍ظری‍ه‌ ت‍رس‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ درد م‍زم‍ن‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍رس‌ از ح‍رک‍ت‌ در ای‍ج‍اد ن‍ات‍وان‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درد م‍زم‍ن‌ ت‍اک‍ی‍د دارد. در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ رس‍د ن‍ق‍ش‌ خ‍ودک‍ارام‍دی‌ و ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درد م‍زم‍ن‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ای‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ا ت‍رس‌ از ح‍رک‍ت‌ و ال‍گ‍وی‌ ارت‍ب‍اطی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر ق‍اب‍ل‌ ت‍ام‍ل‌ ب‍اش‍د. روش‌207: ن‍ف‍ر 71)م‍رد و 136زن‌( از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درد ب‍ا روش‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و خ‍رده‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ش‍دت‌ درد پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ چ‍ن‍د وج‍ه‍ی‌ درد، م‍ق‍ی‍اس‌ خ‍ودک‍ارام‍دی‌ درد ن‍ی‍ک‍لاس‌، م‍ق‍ی‍اس‌ ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د درد، م‍ق‍ی‍اس‌ ت‍رس‌ از ح‍رک‍ت‌ ت‍م‍پ‍ا، م‍ق‍ی‍اس‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ رول‍ن‍د و م‍وری‍س‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ک‌)وی‍زای‍ش‌ دوم‌( را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ن‍م‍ودن‍د. ه‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍رازش‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار ای‍م‍وس‌22 اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ س‍ن‌ اف‍راد ن‍م‍ون‍ه‌ 41/44 س‍ال‌ اس‍ت‌ و م‍ح‍ل‌ اص‍ل‍ی‌ درد ب‍رای‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر آن‍ه‍ا ک‍م‍ر و پ‍ش‍ت‌ ( 42) و پ‍اه‍ا ( 7/22) م‍ی‌ ب‍اش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍ک‍وی‍ی‌ ب‍رازش‌ م‍دل‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ ن‍م‍ای‍ان‍گ‍ر ب‍رازش‌ م‍طل‍وب‌ ب‍ودCFI)= 1،NFI= 98/0،RMSEA= 001/0،GFI = 99/0وAGFI = (97/0ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د ک‍ه‌ ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ 41/0 -از واری‍ان‍س‌ خ‍ودک‍ارام‍دی‌، 26/0 از واری‍ان‍س‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ و 24/0 از واری‍ان‍س‌ ت‍رس‌ از ح‍رک‍ت‌ را ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‌ ک‍ن‍د. خ‍ودک‍ارام‍دی‌ ن‍ی‍ز 45/0 از واری‍ان‍س‌ ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د و 32/0 -از واری‍ان‍س‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د ن‍ی‍ز 40/0 -از واری‍ان‍س‌ ت‍رس‌ از ح‍رک‍ت‌ و 35/0 -از واری‍ان‍س‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍رس‌ از ح‍رک‍ت‌ ن‍ی‍ز 26/0 از واری‍ان‍س‌ ن‍ات‍وان‍ی‌ و ن‍ات‍وان‍ی‌ 18/0 از واری‍ان‍س‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ را ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‌ ک‍ن‍د. ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ خ‍ودک‍ارام‍دی‌ و ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د در راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ و ن‍ات‍وان‍ی‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درد م‍زم‍ن‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ی‌ ک‍ه‌ ت‍رس‌ از ح‍رک‍ت‌ در ای‍ن‌ ارت‍ب‍اط دارد، ل‍زوم‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍وی‍ژه‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درد م‍زم‍ن‌ م‍طرح‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: ش‍دت‌ درد، خ‍ودک‍ارام‍دی‌، ان‍ت‍ظار پ‍ی‍ام‍د، ت‍رس‌ از ح‍رک‍ت‌، ن‍ات‍وان‍ی‌ ج‍س‍م‍ی‌، اف‍س‍ردگ‍ی‌، درد م‍زم‍ن‌.

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ا روش‌ ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ )RSBM( ب‍رک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ ه‍م‍س‍ران‌ ج‍ان‍ب‍از ب‍ا ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از س‍ان‍ح‍ه‌ ث‍ان‍وی‍ه‌)STS(

شماره مدرک

:

۲۰۸۲پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ارش‍د

پدیدآورنده

:

ذوق‍ی‌ ف‍ر، م‍ن‍ص‍ور

استاد راهنما

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌ پ‍ور ش‍ه‍ب‍از

تعداد صفحات

:

۱۲۵ص‌

چکیده

:

زم‍ی‍ن‍ه‌ و ه‍دف‌: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ اع‍ض‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ ای‌ ک‍ه‌ از اف‍راد PTSD م‍راق‍ب‍ت‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د، خ‍ود درم‍ع‍رض‌ خ‍طر ای‍ن‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ ق‍رار دارن‍د. اخ‍ت‍لال‌ خ‍واب‌ ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ ع‍لام‍ت‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا ح‍ادث‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ زا م‍واج‍ه‌ م‍واج‍ه‌ ش‍ده‌ ان‍د را ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‍ده‍د ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍واه‍د ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍ن‍د ک‍ه‌ روی‍ک‍رد ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دردرم‍ان‌ PTSD م‍وف‍ق‌ و م‍وث‍ر ه‍س‍ت‍ن‍د. در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ا روش‌ ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ (MBSR) ب‍رک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ ه‍م‍س‍ران‌ ج‍ان‍ب‍از ب‍ا ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از س‍ان‍ح‍ه‌ ث‍ان‍وی‍ه‌(STS) م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ج‍م‍ع‌ آوری‌ داده‌ ه‍ا در گ‍ام‌ اول‌ ب‍ی‍ن‌ 176ن‍ف‍ر از ه‍م‍س‍ران‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ PTSD ،م‍ق‍ی‍اس‌ س‍ن‍ج‍ش‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از س‍ان‍ح‍ه‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ (STSS) و س‍ی‍اه‍ه‌ ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ پ‍ی‍ت‍رز ب‍ورگ‌ ت‍وزی‍ع‌ گ‍ردی‍د. در گ‍ام‌ دوم‌، ت‍ع‍داد 40 ن‍ف‍ر از ک‍س‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍م‍ره‌ ه‍ای‌ لازم‌ راگ‍رف‍ت‍ن‍د، ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌20 ن‍ف‍ر در گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ 20ن‍ف‍ر در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د.س‍پ‍س‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ 8ج‍ل‍س‍ه‌ ای‌ ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ ب‍ر روی‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌ ام‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ای‍ن‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ را دری‍اف‍ت‌ ن‍ک‍رد. در ادام‍ه‌ ب‍ع‍د از پ‍ای‍ان‌ ج‍ل‍س‍ات‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ از آزم‍ودن‍ی‌ ه‍ا در ه‍ر دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍س‌ آزم‍ون‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍د و پ‍س‌ از دوم‍اه‌ م‍ج‍ددا آزم‍ون‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د. ج‍ه‍ت‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا از آزم‍ون‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واری‍ان‍س‌ ب‍ا ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ک‍رر و آزم‍ون‌ tاس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ن‍ش‍ان‌ دادن‍د ک‍ه‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ن‍م‍ر م‍ق‍ی‍اس‌ س‍ن‍ج‍ش‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از س‍ان‍ح‍ه‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ (STSS) و س‍ی‍اه‍ه‌ ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ پ‍ی‍ت‍رز ب‍ورگ‌ در دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ از ن‍ظر آم‍اری‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود داش‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ب‍ی‍ان‍گ‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ا روش‌ ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ ه‍م‍س‍ران‌ ج‍ان‍ب‍از ب‍ا ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از س‍ان‍ح‍ه‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ ب‍ود(001/0<="" td="">

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ح‍ض‍ور ذه‍ن‌، راه‍ب‍رده‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ و ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۰۶۱پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

م‍ح‍م‍ودزاده‌،ش‍اه‍ی‍ن‌

استاد راهنما

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

تعداد صفحات

:

۷۳ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ح‍ض‍ور ذه‍ن‌، راه‍ب‍رده‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ و ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ پ‍ی‍ش‌ص‍ب‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍وس‍ط ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ ب‍ود. روش‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر از ن‍وع‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ود. ج‍ام‍ع‍ه‌ را دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌دادن‍د. ت‍ع‍داد ن‍م‍ون‍ه‌ 243 ن‍ف‍ر ب‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ دردس‍ت‍رس‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. ج‍م‍ع‌آوری‌ داده‌ه‍ا ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ م‍ق‍ی‍اس‌ آگ‍اه‍ی‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ (MAAS)، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ (CERQ) و م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (PWS) ان‍ج‍ام‌ پ‍ذی‍رف‍ت‌. ت‍ج‍زی‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ گ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌اف‍زار SPSS ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ی‍ان‍گ‍ر راب‍طه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ ب‍ا 6ب‍ع‍د ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ود01/0<="" td="">

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

ن‍ق‍ش‌ اب‍ع‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ش‍م‌،ف‍رون‍ش‍ان‍ی‌ خ‍ش‍م‌، ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ای‍گ‍و و رواب‍ط اب‍ژه‌ در ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ زن‍ان‌

شماره مدرک

:

۲۰۶۸پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ف‍لاح‌ ب‍ن‍ه‌ ک‍ه‍ل‌،م‍ع‍ص‍وم‍ه‌

استاد راهنما

:

ن‍ه‍ال‍ه‌ م‍ش‍اق‌

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، آرش‌ م‍ی‍راب‌ زاده‌

تعداد صفحات

:

ص‍۱۷۱

چکیده

:

ه‍دف‌: ن‍ظر ب‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ف‍راوان‍ی‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ آن‌ ب‍ی‍ن‌ زن‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ خ‍ش‍م‌، ف‍رون‍ش‍ان‍ی‌ خ‍ش‍م‌،ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ای‍گ‍و و رواب‍ط اب‍ژه‌ ای‌ در ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ زن‍ان‌ م‍ی‌ پ‍ردازد. روش‌: ن‍وع‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر از ن‍وع‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ و پ‍س‌ روی‍دادی‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ر روی‌ 250 زن‌ ک‍ه‌ از ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ در رن‍ج‌ ب‍ودن‍د و ب‍ص‍ورت‌ س‍رپ‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز اورژان‍س‌ روزب‍ه‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ و س‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍رده‌ ب‍ودن‍د، ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ م‍لاک‍ه‍ای‌ ورود و خ‍روج‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ . اب‍زار ج‍م‍ع‌آوری‌ داده‌ه‍ا ع‍ب‍ارت‌ ب‍ودن‍د از: پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رواب‍ط اب‍ژه‌ ب‍ل‌(BORRT)، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ک‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ص‍ف‍ت‌ ح‍ال‍ت‌ خ‍ش‍م‌ اس‍پ‍ی‍ل‍ب‍رگ‍ر، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ دو خ‍رده‌ م‍ق‍ی‍اس‌MMPI، ی‍ع‍ن‍ی‌ خ‍ص‍وم‍ت‌(HO) و م‍ه‍ار اف‍راطی‌ خ‍ص‍وم‍ت‌O) -(H، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ خ‍رده‌ م‍ق‍ی‍اس‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ای‍گ‍و MMPI. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: در م‍ج‍م‍وع‌ م‍ی‌ ت‍وان‌ گ‍ف‍ت‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ از ب‍رازش‌ خ‍وب‍ی‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌؛ ب‍طوری‍ک‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ از م‍س‍ی‍ره‍ا ب‍ه‌ طور خ‍اص‌، از س‍م‍ت‌ اب‍راز ب‍ی‍رون‍ی‌، اب‍راز درون‍ی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ درون‍ی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، خ‍ص‍وم‍ت‌ اف‍راطی‌، ص‍ف‍ت‌ خ‍ش‍م‌، ح‍ال‍ت‌ خ‍ش‍م‌ و خ‍ص‍وم‍ت‌ ب‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ا م‍ی‍ان‍ج‍ی‌-گ‍ری‌ ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌، دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ن‍اای‍م‍ن‌، ان‍زوای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، خ‍ودم‍ح‍وری‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ای‍گ‍و م‍ع‍ن‍ادار ب‍ودن‍د. ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ 87 درص‍د واری‍ان‍س‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ از طری‍ق‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ق‍اب‍ل‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌: م‍ول‍ف‍ه‌ص‍ه‍ای‌ خ‍ش‍م‌ و خ‍ص‍وم‍ت‌ ب‍ا م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ گ‍ری‌ ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ ای‍گ‍و وم‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ رواب‍ط اب‍ژه‌ ای‌، ت‍وان‍ای‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ص‍ب‍ی‍ن‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ را دارا م‍ی‌ص‍ب‍اش‍ن‍د.

سال تحصیل

:

۱۳۹۲

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ب‍درف‍ت‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍اطف‍ی‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ و آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍ع‍دی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ :ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌

شماره مدرک

:

۲۰۰۹پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ف‍رازم‍ن‍د،ش‍ی‍ری‍ن‌

استاد راهنما

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍ان‍ی‌

استاد مشاور

:

ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از ،ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۷۰ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌ : ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ در راب‍طه‌ ی‌ ب‍ی‍ن‌ ب‍درف‍ت‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍اطف‍ی‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ و آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍ع‍دی‌ در م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. روش‌: ن‍م‍ون‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ 315 ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ خ‍وش‍ه‌ ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. ب‍رای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ج‍ارب‌ زن‍دگ‍ی‌ (LEQ)، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍وت‍اه‌ طرح‍واره‌ ی‍ان‍گ‌ ن‍س‍خ‍ه‌ 90 آی‍ت‍م‍ی‌3)-SF- (YSQ، چ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ ت‍روم‍ا40) - (TSCاس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ی‍ر از طری‍ق‌ SPSS م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ی‍ر ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ راب‍طه‌ ی‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ورد ب‍درف‍ت‍اری‌ ع‍اطف‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‌ در دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ ب‍ا آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ ی‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍ق‍ص‌/ ش‍رم‌، آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ب‍ه‌ ض‍رر و ب‍ی‍م‍اری‌، ای‍ث‍ار و اس‍ت‍ح‍ق‍اق‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ م‍ی‌ ش‍ود. ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ از پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر م‍وی‍د آن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ب‍درف‍ت‍اری‌ ع‍اطف‍ی‌ در دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ از طری‍ق‌ ای‍ج‍اد آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ان‍ن‍د ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ ک‍ه‌ س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ان‍ع‍طاف‌ ن‍اپ‍ذی‍ر و اف‍راطی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د و ب‍اع‍ث‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ م‍ن‍ف‍ی‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ م‍ی‌ ش‍ون‍د، م‍ی‌ ت‍وان‍ن‍د آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌ را پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. ک‍ل‍ی‍دواژه‌ ه‍ا: ب‍درف‍ت‍اری‌ ه‍ای‌ ع‍اطف‍ی‌، آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌، طرح‍واره‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌، دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌.

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ن‍ق‍ش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۰۷۹پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

دش‍ت‍ی‌ خ‍وی‍دک‌، ث‍ری‍ا

استاد راهنما

:

اب‍راه‍ی‍م‌ رض‍ای‍ی‌ دوگ‍اه‍ه‌

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌ ،پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۴۶ص‌

چکیده

:

م‍ق‍دم‍ه‌: اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اغ‍ل‍ب‌ در دوران‌ ن‍وج‍وان‍ی‌ آغ‍از م‍ی‌ص‍ش‍ود و ب‍ا ت‍رس‌ از م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍ش‍خ‍ص‌ م‍ی‌ص‍گ‍ردد. ای‍ن‌ اخ‍ت‍لال‌ آس‍ی‍ب‌ در ع‍م‍ل‍ک‍رد ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌، ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اف‍راد را در پ‍ی‌ دارد. پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ت‍داوم‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. روش‌: پ‍ژوه‍ش‌ از ن‍وع‌ ع‍ل‍ی‌-م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌ ت‍ع‍داد 97 ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ 30) ن‍ف‍ر ب‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و 67 ن‍ف‍ر غ‍ی‍ر ب‍ی‍م‍ار ( در دام‍ن‍ه‌ س‍ن‍ی‌ 18 ت‍ا 35 س‍ال‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. اب‍ت‍دا ه‍ر ک‍دام‌ از ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. س‍پ‍س‌ ه‍ر ک‍دام‌ از آزم‍ودن‍ی‌ ه‍ا ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ دات‌ پ‍روب‌ را )ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ واق‍ع‍ی‌ ب‍ا ه‍ی‍ج‍ان‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط م‍ول‍ف‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ود ( را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. در ای‍ن‌ ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌ آزم‍ودن‍ی‌ ه‍ا ب‍ه‌ م‍دت‌ 500 م‍ی‍ل‍ی‌ ث‍ان‍ی‍ه‌ در م‍ع‍رض‌ ن‍م‍ای‍ش‌ چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ج‍ف‍ت‌ ش‍ده‌ ب‍ا ت‍ص‍اوی‍ر خ‍ن‍ث‍ی‌ ق‍رار م‍ی‍گ‍رف‍ت‍ن‍د و پ‍س‌ از ن‍اپ‍دی‍د ش‍دن‌ ت‍ص‍اوی‍ر ب‍ه‌ ک‍اوش‌ ن‍ق‍طه‌ پ‍ش‍ت‌ ی‍ک‍ی‌ از ت‍ص‍اوی‍ر م‍ی‌ص‍پ‍رداخ‍ت‍ن‍د. ج‍ه‍ت‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا از آزم‍ون‌ Tو ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و رگ‍رس‍ی‍ون‌ خ‍طی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از آزم‍ون‌ Tن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ در ن‍م‍ره‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ در گ‍روه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و گ‍روه‌ س‍ال‍م‌ م‍ع‍ن‍ا دار ب‍ود (P > 0/05). اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ دارای‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ ت‍رس‌، خ‍ش‍م‌، ن‍ف‍رت‌، غ‍م‌ و ت‍ع‍ج‍ب‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ دارن‍د و گ‍وش‌ ب‍زن‍گ‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در ه‍ن‍گ‍ام‌ م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ دارای‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ ت‍رس‌، ش‍ادی‌، غ‍م‌ و ت‍ع‍ج‍ب‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ص‍ده‍ن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ راپ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ن‍م‍ی‌ص‍ک‍ن‍ن‍د. ام‍ا س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ )گ‍وش‌ ب‍زن‍گ‍ی‌( ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ دارای‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ ت‍ه‍دی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ خ‍ش‍م‌، ن‍م‍ره‌ ک‍ل‍ی‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ را پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‌ص‍ک‍ن‍ن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: اف‍راد ب‍ا اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ف‍روض‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌ درب‍اره‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ چ‍گ‍ون‍ه‌ اف‍راد، آن‌ ه‍ا را م‍ی‌ص‍ب‍ی‍ن‍ن‍د ش‍ک‍ل‌ م‍ی‌ص‍ده‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍اع‍ث‌ ت‍وج‍ه‌ خ‍اص‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ت‍ه‍دی‍د آم‍ی‍ز م‍ی‌-ش‍ود. واژه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، چ‍ه‍ره‌ ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌ دات‌ پ‍روب‌، س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌، خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ت‍اب‍ل‍و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ آن‌ و ن‍ق‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ ب‍ر اب‍ع‍اد ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌

شماره مدرک

:

۱۹۱۶پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

م‍ل‍ک‍ی‌، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌

استاد راهنما

:

ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

استاد مشاور

:

ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ اس‍دی‌

چکیده

:

م‍ق‍دم‍ه‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ا ه‍دف‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ت‍اب‍ل‍و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌( PMS)و ن‍ق‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌. روش‌: ب‍ا روش‌ زم‍ی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ م‍ق‍طع‍ی‌ 430زن‌ 15ت‍ا45س‍ال‍ه‌ س‍اک‍ن‌ ت‍ه‍ران‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ق‍رارگ‍رف‍ت‍ن‍د. در ای‍ن‌ راس‍ت‍ا پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ ع‍لائ‍م‌ ق‍ب‍ل‌ از ق‍اع‍دگ‍ی‌ ، اث‍رات‌ ع‍لائ‍م‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ل‍ی‍ن‍گ‍ز و م‍وس‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ب‍ه‌ ک‍ار ب‍رده‌ ش‍د. ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اب‍ل‍وی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ PMS، ن‍ق‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ر اب‍ع‍اد ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ اف‍راد و راب‍طه‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ا ع‍لای‍م‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ از روش‌ ه‍ای‌ آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واری‍ان‍س‌ و رگ‍رس‍ی‍ون‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: ش‍ک‍ل‌ ت‍وزی‍ع‌ ع‍لای‍م‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ PMS اخ‍ت‍لال‌ م‍لال‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌(PMDD) و ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ غ‍ی‍ر ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌(GP) ی‍ک‍س‍ان‌ ب‍ود و ای‍ن‌ ع‍لای‍م‌ در ف‍راوان‍ی‌ و ش‍دت‌ ت‍ف‍اوت‌ داش‍ت‍ن‍د. ع‍لای‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ ب‍اع‍ث‌ ک‍اه‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در ت‍م‍ام‌ اب‍ع‍اد ب‍ه‌ ج‍ز ع‍م‍ل‍ک‍رد ج‍س‍م‍ی‌ م‍ی‌ ش‍ود. اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ PMDD ب‍ی‍ش‍ت‍ر از راه‍ب‍رده‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د و ای‍ن‌ راه‍ب‍رد ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ ب‍ا ف‍راوان‍ی‌ و ش‍دت‌ ع‍لای‍م‌ دارد و م‍ی‌ ت‍وان‍د آن‌ را پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍د. ن‍م‍رات‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ PMDD و PMS ب‍الات‍ر از GP ب‍ود و اف‍س‍ردگ‍ی‌ و پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ و ش‍ک‍ای‍ات‌ ج‍س‍م‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از دی‍گ‍ر ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ ع‍لای‍م‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌ را پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‌ ک‍ردن‍د. ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ : ت‍اب‍ل‍وی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ش‍ده‌ ت‍ا ح‍دودی‌ ب‍ا م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍گ‍ر ک‍ش‍وره‍ا م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ت‍اب‍ل‍وی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ن‌ س‍ن‍درم‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د م‍ت‍اث‍ر از ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍اش‍د. ع‍لای‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ا ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍ی‌ گ‍ذارد و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‍ی‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌ و ش‍ک‍ای‍ات‌ ج‍س‍م‍ی‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ف‍راوان‍ی‌ و ش‍دت‌ ع‍لای‍م‌ را پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍د. ک‍ل‍ی‍د واژگ‍ان‌ : ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌، اخ‍ت‍لال‌ م‍لال‌ پ‍ی‍ش‌ ق‍اع‍دگ‍ی‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۳

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ن‍ق‍ص‌ ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارن‌ دوق‍طب‍ی‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌

شماره مدرک

:

۱۹۷۷پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

س‍ل‍طان‍ی‌ ع‍ص‍م‍ت‌، اب‍راه‍ی‍م‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

م‍رت‍ض‍ی‌ ن‍وری‌ خ‍واج‍وی‌

تعداد صفحات

:

۱۱۸ص‌

چکیده

:

زم‍ی‍ن‍ه‌: پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ اخ‍ی‍ر ب‍ر روی‌ ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا اخ‍ت‍لال‌ دوق‍طب‍ی‌ در طی‌ دوره‌ ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اخ‍ت‍لال‌، دچ‍ار ن‍ق‍ص‌ در ت‍وان‍ای‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ه‍دف‌: ه‍دف‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ص‌ اب‍ع‍اد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دوق‍طب‍ی‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌ ب‍ا دوره‌ ف‍روک‍ش‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. روش‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر از ن‍وع‌ م‍ورد ش‍اه‍دی‌ اس‍ت‌. ت‍ع‍داد 30 ب‍ی‍م‍ار دوق‍طب‍ی‌ و 30 ن‍ف‍ر ه‍ن‍ج‍ار ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. و از ن‍ظر س‍ن‌ و ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ه‍م‍ت‍اس‍ازی‌ گ‍روه‍ی‌ ش‍دن‍د. س‍پ‍س‌ آزم‍ون‌ ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ داس‍ت‍اه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ و آزم‍ون‌ ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ع‍اطف‍ی‌ چ‍ش‍م‍ه‍ای‌ ب‍ارون‌ ک‍وه‍ن‌ روی‌ آن‍ه‍ا اج‍را ش‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ای‍د س‍لام‍ت‌ روان‌ گ‍روه‌ ش‍اه‍د آزم‍ون‌ س‍لام‍ت‌ روان‌ ک‍س‍ل‍ر ن‍ی‍ز ان‍ج‍ام‌ ش‍د. و در پ‍ای‍ان‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ در ن‍م‍ره‌ ه‍ای‌ ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌p= t)) - ((001/0 =value ; 85/4 ون‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ع‍اطف‍ی‌p= t) - (001/0 =value ; 54/4 وج‍ود دارد. و در زم‍ان‌ ص‍رف‌ ش‍ده‌ ب‍رای‌ آزم‍ون‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌p= t) -(001/0 =value ; 34/10 و آزم‍ون‌ ع‍اطف‍ی‌p= t) -(001/0 =value ; 61/4 ه‍م‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ادار وج‍ود دارد. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌: ای‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دوق‍طب‍ی‌ در دوره‌ ف‍روک‍ش‌ ه‍م‌ در ب‍ع‍د ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ه‍م‌ ع‍اطف‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ از ه‍م‍ت‍ای‍ان‌ س‍ال‍م‌ خ‍ود ض‍ع‍ی‍ف‌ ت‍ر ع‍م‍ل‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ در س‍رع‍ت‌ واک‍ن‍ش‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ا س‍رع‍ت‌ ک‍م‍ت‍ری‌ در ب‍ع‍د ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ع‍م‍ل‌ ک‍ردن‍د ام‍ا در ب‍ع‍د ع‍اطف‍ی‌ س‍رع‍ت‌ واک‍ن‍ش‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از گ‍روه‌ ه‍ن‍ج‍ار ب‍ود. در واق‍ع‌ م‍ی‌ ت‍وان‌ اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ ک‍رد ک‍ه‌ ض‍ع‍ف‌ در ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ دوق‍طب‍ی‌ ب‍ا دوره‌ ف‍روک‍ش‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ع‍دم‌ ک‍ارای‌ درس‍ت‌ زی‍رب‍ن‍اه‍ای‌ ع‍ض‍وی‌ ه‍م‍چ‍ون‌ م‍ن‍اطق‌ م‍غ‍زی‌ و زی‍رب‍ن‍اه‍ای‌ ذه‍ن‍ی‌ ه‍م‍چ‍ون‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ب‍اش‍د. ک‍ل‍ی‍د واژه‌: ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ن‍ظری‍ه‌ ذه‍ن‌ ع‍اطف‍ی‌، اخ‍ت‍لال‌ دوق‍طب‍ی‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در اف‍راد ۱۸ س‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍الا در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ظرآب‍اد

شماره مدرک

:

۱۹۵۴پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

م‍ش‍ه‍دی‌، ن‍دا

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۶۷ص‌

چکیده

:

م‍ق‍دم‍ه‌: ت‍خ‍م‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ ب‍ی‌ ت‍ردی‍د اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ در رت‍ب‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا ج‍زء ن‍ات‍وان‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ت‍ری‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ف‍راوان‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ب‍زرگ‍س‍الان‌ 18 س‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍الا در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ظرآب‍اد در س‍ال‌ 1393 م‍ی‌ ب‍اش‍د. روش‌: پ‍ژوه‍ش‌ از ن‍وع‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍ق‍طع‍ی‌ و از ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ را اف‍راد 18س‍ال‌ ب‍ه‌ ب‍الا ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ظرآب‍اد ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ م‍ی‌ ده‍ن‍د. ن‍م‍ون‍ه‌711 ن‍ف‍ری‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ خ‍وش‍ه‌ ای‌ م‍ن‍ظم‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. اب‍زار م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ درپ‍ژوه‍ش‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌90 (- SCLچ‍ک‌ ل‍ی‍س‍ت‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ )و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. ج‍ه‍ت‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا از ن‍رم‌ اف‍زار spss ن‍س‍خ‍ه‌ 18 ، آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و آزم‍ون‌ اس‍ت‍ق‍لال‌ خ‍ی‌ دو اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ای‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ 46 درص‍د م‍ی‌ ب‍اش‍د. ش‍ای‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ وس‍واس‌ ف‍ک‍ری‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ج‍س‍م‍ان‍ی‌ ک‍ردن‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. م‍ی‍زان‌ اخ‍ت‍لالات‌ در زن‍ان‌4/37 و در م‍ردان‌4/52درص‍د ب‍ود، ای‍ن‌ ت‍ف‍اوت‌ از ل‍ح‍اظ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ادار م‍ی‌ ب‍اش‍د. راب‍طه‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ ب‍ا س‍ن‌، ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍أه‍ل‌، ب‍ی‍م‍اری‌ ج‍س‍م‍ی‌، وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍س‍ک‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ گ‍ردی‍د و م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د، ب‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ه‍ی‍چ‌ ی‍ک‌ از ای‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر ه‍ا رواب‍ط م‍ع‍ن‍ی‌ دار وج‍ود ن‍دارد. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ت‍ع‍داد اع‍ض‍ای‌ خ‍ان‍واده‌، م‍ص‍رف‌ س‍ی‍گ‍ار و م‍اده‌ م‍خ‍در ب‍ا اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و رواب‍ط م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ ب‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ه‌ دس‍ت آم‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ در ای‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ از م‍ی‍زان‌ ب‍الای‍ی‌ ب‍رخ‍وردار اس‍ت‌ ل‍ذا پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ اه‍م‍ی‍ت‌ وی‍ژه‌ ای‌ دارد. ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: ش‍ی‍وع‌، اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ن‍ظرآب‍اد

سال تحصیل

:

۱۳۹۳

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ش‍ی‍وع‌ ق‍ل‍دری‌ در م‍دارس‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ف‍راوان‍ی‌ ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۱۰ ت‍ا۱۴ س‍ال‍ه‌

شماره مدرک

:

۱۹۲۴پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ل‍طف‍ی‌، س‍م‍ی‍را

استاد راهنما

:

اب‍راه‍ی‍م‌ رض‍ای‍ی‌ دوگ‍اه‍ه‌

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌،پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍ان‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۶۷ص‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۳

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍لات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌-رف‍ت‍اری‌ در ک‍اه‍ش‌ وزن‌ اف‍راد ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ ب‍دن‍ی‌۳۰ ی‍ا ب‍الات‍رچ‍اق‌

شماره مدرک

:

۲۰۱۲پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ال‍س‍ت‍ی‌،ه‍ان‍ی‍ه‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

ح‍ام‍د اخ‍ت‍ی‍اری‌

تعداد صفحات

:

۱۹۹ص‌

چکیده

:

چ‍اق‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ م‍ع‍ض‍لات‌، س‍لام‍ت‍ی‌ اس‍ت‌، ام‍روزه‌ ت‍ق‍ری‍ب‍ا ی‍ک‌ س‍وم‌ اف‍راد ج‍ه‍ان‌ از چ‍اق‍ی‌ و اض‍اف‍ه‌ وزن‌ رن‍ج‌ م‍ی‌ب‍رن‍د. چ‍اق‍ی‌ ب‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍دی‍د و م‍ش‍ک‍لات‌ ع‍اطف‍ی‌ زی‍ادی‌ ه‍م‍راه‌ اس‍ت‌. در ک‍ل‌ س‍ه‌ روی‍ک‍رد ع‍م‍ده‌ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍واه‍د ب‍رای‌ درم‍ان‌ چ‍اق‍ی‌ وج‍ود دارد: درم‍ان‌ ج‍راح‍ی‌، دارو درم‍ان‍ی‌ و رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ ام‍ا ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍وارض‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍ه‌ درم‍ان‌ ذک‍ر ش‍ده‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ را ه‍م‌، ب‍رای‌ درم‍ان‌ چ‍اق‍ی‌ م‍طرح‌ ک‍ردن‍د. ه‍دف‌ اص‍ل‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍لات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌-رف‍ت‍اری‌ )آی‌ پ‍ام‌( در ک‍اه‍ش‌ وزن‌ اف‍راد ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ ب‍دن‍ی‌ 30 و ب‍الات‍ر اس‍ت‌. روش‌ ب‍ا ب‍ه‍ره‌ گ‍ی‍ری‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ ه‍دف‍م‍ن‍د، س‍ه‌ زن‌ ب‍ا ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ ب‍دن‍ی‌ 30 ی‍ا ب‍الات‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د، ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -رف‍ت‍اری‌ چ‍اق‍ی‌ از ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌ ت‍ک‌ آزم‍ودن‍ی‌، طرح‌B - Aه‍م‍راه‌ ب‍ا دوره‌ی‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌: س‍ن‍ج‍ش‌ رواب‍ط چ‍ن‍د ب‍ع‍دی‌ ب‍دن‌ -خ‍ودAS)- (MBSRQ، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ی‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ روزن‍ب‍رگ‌ (RSES) و م‍ق‍ی‍اس‌ پ‍رخ‍وری‌ (BES) در س‍ه‌ م‍رح‍ل‍ه‌ دوره‌ی‌ خ‍ط پ‍ای‍ه‌ و در ج‍ل‍س‍ات‌ درم‍ان‍ی‌ دوم‌، چ‍ه‍ارم‌، ش‍ش‍م‌، ه‍ش‍ت‍م‌، ده‍م‌ و دوازده‍م‌ پ‍اس‍خ‌ دادن‍د، ب‍ه‌ ع‍لاوه‌ وزن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍ر ه‍ف‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ ش‍ش‌ م‍اه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ن‍ظم‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍د. ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‌ از ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ش‍م‍ی‌ ت‍وس‍ط ن‍م‍وداره‍ا و ج‍داول‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د، ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ا م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ی‌ درص‍د ب‍ه‍ب‍ودی‌ و ان‍دازه‌ اث‍ر م‍ی‍زان‌ اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍داخ‍لات‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ درم‍ان‌ روی‌ ک‍اه‍ش‌ وزن‌ و اب‍ق‍ای‌ وزن‌ ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ و ک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ پ‍رخ‍وری‌ م‍وث‍ر ب‍وده‌ اس‍ت‌ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ درم‍ان‌ م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ از ت‍ص‍وی‍ر ب‍دن‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ام‍ا ای‍ن‌ درم‍ان‌ در اف‍زای‍ش‌ ع‍زت‌ن‍ف‍س‌ خ‍ی‍ل‍ی‌ م‍وث‍ر ن‍ب‍وده‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -رف‍ت‍اری‌ در ک‍اه‍ش‌ وزن‌، زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ چ‍اق‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍وده‌ اس‍ت‌ و اطلاع‍ات‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ب‍ا پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ م‍ش‍اب‍ه‌ م‍ان‍ن‍د درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ک‍وپ‍ر و ف‍ی‍رب‍رن‌ ش‍ب‍ی‍ه‌ ب‍ود. ک‍ل‍ی‍د واژه‌: ، درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌-رف‍ت‍اری‌، چ‍اق‍ی‌، رض‍ای‍ت‌ از ت‍ص‍وی‍ر ب‍دن‌، ع‍زت‌ن‍ف‍س‌، پ‍رخ‍وری‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۴ص‌

 

 

عنوان

:

ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌، ع‍م‍ل‍ک‍رد اج‍رای‍ی‌ و ت‍وج‍ه‌ در ب‍س‍ت‍گ‍ان‌ درج‍ه‌ اول‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا

شماره مدرک

:

۲۰۱۷پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ص‍ال‍ح‌ ج‍ون‍ق‍ان‍ی‌،زی‍ن‍ب‌

استاد راهنما

:

م‍رج‍ان‌ پ‍ش‍ت‌ م‍ش‍ه‍دی‌

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۸۸ص‌

چکیده

:

ن‍ق‍ای‍ص‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌، ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در اک‍ث‍ر ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ وج‍و دارد. ای‍ن‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ب‍ا خ‍طر ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اری‌ م‍رت‍ب‍ط ان‍د و در خ‍وی‍ش‍اون‍دان‌ درج‍ه‌ اول‌ غ‍ی‍ر م‍ب‍ت‍لا ن‍ی‍ز وج‍ود دارن‍د. ای‍ن‌ اش‍خ‍اص‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ض‍ع‍ی‍ف‍ی‌ در ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍ن‍د. ه‍دف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ خ‍واه‍ر و ب‍رادره‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ال‍م‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، 35 ن‍ف‍ر خ‍واه‍ر و ب‍رادر غ‍ی‍ر م‍ب‍ت‍لای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا و 35 ن‍ف‍ر ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ گ‍واه‌ از درم‍ان‍گ‍اه‌ ش‍وش‌ ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. ه‍ر دو گ‍روه‌ آزم‍ون‌ ت‍داع‍ی‌ زوج‍ی‌ واژه‌ ه‍ا، ح‍اف‍ظه‌ م‍ن‍طق‍ی‌ آزم‍ون‌ ح‍اف‍ظه‌ وک‍س‍ل‍ر، آزم‍ون‌ ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌ ان‌ -ب‍ک‌، آزم‍ون‌ اس‍ت‍روپ‌ و آزم‍ون‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍داوم‌ را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. داده‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ خ‍ی‌ دو و آزم‍ون‌ ت‍ی‌ دو گ‍روه‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‌ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ((P>0/05 ب‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ خ‍واه‍ر و ب‍رادره‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ وج‍ود داش‍ت‌. و خ‍واه‍ر و ب‍رادره‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ری‌ در ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌، ع‍م‍ل‍ک‍رد اج‍رای‍ی‌ و ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ داش‍ت‍ن‍د. ب‍ر اس‍اس‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ خ‍واه‍ر و ب‍رادره‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ داش‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ی‌ ک‍ن‍د ک‍ه‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ی‌ ت‍وان‍ن‍د ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ان‍دوف‍ن‍وت‍ی‍پ‌ ب‍رای‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ود. ک‍ل‍ی‍د واژه‌: اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا، ان‍دوف‍ن‍وت‍ی‍پ‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍اری‌، ع‍م‍ک‍ل‍رد اج‍رای‍ی‌، ت‍وج‍ه‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود و ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ در پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍دت‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

شماره مدرک

:

۱۹۱۸پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ب‍اب‍ای‍ی‌،زه‍را

استاد راهنما

:

اب‍راه‍ی‍م‌ رض‍ای‍ی‌ دوگ‍اه‍ه‌

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

تعداد صفحات

:

۱۷۵ص‌

چکیده

:

م‍ق‍دم‍ه‌: اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ش‍ای‍ع‌ص‍ت‍ری‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ م‍ی‌ص‍ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ا ن‍ق‍ص‌ص‍ه‍ای‍ی‌ در ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ راب‍طه‌ دارد. ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌، ه‍ی‍چ‌ م‍طال‍ع‍ه‌ص‍ای‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‍ی‌ چ‍ون‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود در راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ش‍دت‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌، ه‍دف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر (1 روش‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ن‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و (2 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود در راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ی‌ص‍ب‍اش‍د. روش‌: در اب‍ت‍دا، 382 ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ص‍گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ه‌ص‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍ق‍ی‍اس‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌، م‍ق‍ی‍اس‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ان‍ون‌ ت‍وج‍ه‌ را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. داده‌ص‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ا اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ راب‍طه‌ داش‍ت‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ روش‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ک‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود، راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ را م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ص‍گ‍ری‌ م‍ی‌ص‍ک‍ن‍ن‍د. ب‍ح‍ث‌: ی‍اف‍ت‍ه‌ص‍ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر، ح‍اک‍ی‌ از ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر )ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌( و ظه‍ور ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ را م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ص‍گ‍ری‌ م‍ی‌-ک‍ن‍ن‍د. در واق‍ع‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ص‍رس‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍م‍ی‌ را در ش‍روع‌ و م‍ان‍دگ‍اری‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دارن‍د. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ اح‍ت‍م‍ال‌ م‍ی‌ص‍رود، روی‍ک‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ دارای‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍وج‍ه‌ ه‍س‍ت‍ن‍د در درم‍ان‌ ای‍ن‌ اخ‍ت‍لال‌ م‍وث‍ر ص‍ص‍ص‍واق‍ع‌ص‍ ش‍ون‍د.

سال تحصیل

:

۱۳۹۳

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

راه‍ب‍رده‍ای‌ ه‍م‍س‍ر داری‌ در زوج‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا اب‍ع‍اد رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۰۲۳پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ف‍ی‍ض‍ی‌،ع‍ل‍ی‌

استاد راهنما

:

م‍رج‍ان‌ پ‍ش‍ت‌ م‍ش‍ه‍دی‌

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۳۱ص‌

چکیده

:

چ‍ک‍ی‍ده‌: ه‍دف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ در زن‌ و ش‍وه‍ر و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ه‍م‍س‍ر اس‍ت‌. در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ارزش‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ زن‍ان‌ و ش‍وه‍ران‌ در چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍وه‍ران‌ از راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ م‍ورد ک‍اوش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و راب‍طه‌ ارزش‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ زن‌ و رف‍ت‍اره‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ او ن‍ی‍ز ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. روش‌: در م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ 153 زوج‌ از طری‍ق‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ داوطل‍ب‍ان‍ه‌ و غ‍ی‍ر ت‍ص‍ادف‍ی‌ وارد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍دن‍د و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ارزش‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ ه‍م‍س‍ر و رف‍ت‍اره‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ و رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. اب‍زاره‍ای‌ ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ در پ‍ژوه‍ش‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ص‍ف‍ت‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍رد خ‍اص‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ان‍ری‍چ‌ ب‍ود. ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا از ض‍رای‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و اس‍پ‍ی‍رم‍ن‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ ه‍زی‍ن‍ه‌زای‌ ش‍وه‍ر ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‌ و ب‍رخ‍ی‌ اب‍ع‍اد آن‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍وض‍وع‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌، ارت‍ب‍اط زن‍اش‍وی‍ی‌، ح‍ل‌ ت‍ع‍ارض‌، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ و ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ارت‍ب‍اط داش‍ت‌. راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ ف‍ای‍ده‌م‍ن‍د ش‍وه‍ر ن‍ی‍ز ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‌ و ت‍م‍ام‌ اب‍ع‍اد آن‌ ارت‍ب‍اط داش‍ت‌. از س‍وی‌ دی‍گ‍ر ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ ه‍زی‍ن‍ه‌زای‌ زن‌ ب‍ا دو ب‍ع‍د رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ش‍وه‍ر ی‍ع‍ن‍ی‌ م‍وض‍وع‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و ح‍ل‌ ت‍ع‍ارض‌ ارت‍ب‍اط داش‍ت‌. راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ ف‍ای‍ده‌م‍ن‍د زن‌ ن‍ی‍ز ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ش‍وه‍ر و ت‍م‍ام‍ی‌ اب‍ع‍اد آن‌ ب‍ه‌ ج‍ز ح‍ل‌ ت‍ع‍ارض‌ و ف‍رزن‍دپ‍روری‌ و ف‍رزن‍دان‌ راب‍طه‌ داش‍ت‌. در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ارزش‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ زن‌ ب‍ه‍ت‍ر از ارزش‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ ش‍وه‍ر، راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ ش‍وه‍ر را پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍رد. ارزش‌ ه‍م‍س‍ری‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ در زن‍ان‌ ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر ه‍م‍ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ودن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ان‍ج‍ام‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ از س‍وی‌ ش‍وه‍ر )ف‍ای‍ده‌ م‍ن‍د و ه‍زی‍ن‍ه‌ زا( ب‍ا اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ زن‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ود. در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ ف‍ای‍ده‌م‍ن‍د از س‍وی‌ زن‍ان‌ ب‍ا اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ش‍وه‍ران‍ش‍ان‌ و ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ ه‍زی‍ن‍ه‌زا از س‍وی‌ زن‍ان‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ش‍وه‍ران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ود. راه‍ب‍رده‍ای‌ ح‍ف‍ظ ج‍ف‍ت‌ در م‍ردان‍ی‌ ک‍ه‌ ارزش‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ زن‍ان‌ خ‍ود را ب‍الات‍ر ارزی‍اب‍ی‌ ک‍رده‌ ب‍ودن‍د ب‍ی‍ش‍ت‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ ش‍د. ای‍ن‌ ن‍ک‍ت‍ه‌ درب‍اره‌ زن‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ارزش‌ ج‍ف‍ت‍ی‌ خ‍ود را ب‍الات‍ر گ‍زارش‌ ک‍رده‌ ب‍ودن‍د ن‍ی‍ز ص‍ادق‌ ب‍ود.

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍م‍اری‌ آس‍م‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ ادراک‌ ش‍ده‌،ک‍ان‍ون‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍لام‍ت‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ آس‍م‌ ب‍زرگ‍س‍ال‌

شماره مدرک

:

۲۰۳۳پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ح‍ی‍دری‌،ح‍دی‍ث‍ه‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍ه‍دوی‍ان‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا اس‍لام‍ی‌ن‍ژاد

تعداد صفحات

:

۱۹۱ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ص‍ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍لائ‍م‌ آس‍م‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ اس‍ت‍رس‌ ادراک‌ ش‍ده‌،خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ و ک‍ان‍ون‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍لام‍ت‌ در ب‍زرگ‍س‍الان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌ م‍ی‌ص‍ب‍اش‍د100. ن‍ف‍ر ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍م‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ م‍س‍ی‍ح‌ دان‍ش‍وری‌ از طری‍ق‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍دف‍م‍ن‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د.ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ش‍ام‍ل‌ 52 ن‍ف‍ر زن‌ و 48 ن‍ف‍ر م‍رد ب‍ودن‍د.م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ س‍ن‍ی‌ آن‍ان‌ 82/912/36 ب‍ود.اطلاع‍ات‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ ش‍د و آزم‍ون‌ص‍ه‍ای‌ اس‍ت‍رس‌ ادراک‌ ش‍ده‌ ک‍وه‍ن‌(PSS)،اب‍ع‍اد ک‍ان‍ون‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍لام‍ت‌ (MHLC)،م‍ق‍ی‍اس‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ آس‍م‌(ASES) و آزم‍ون‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آس‍م‌(ACT) ان‍ج‍ام‌ گ‍ردی‍د.ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ص‍ه‍ا از SPSS16 اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د،ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ داده‌ص‍ه‍ا از طری‍ق‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌. ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ راب‍طه‌ م‍ن‍ف‍ی‌ م‍ع‍ن‍ادار ب‍ی‍ن‌ اس‍ت‍رس‌ ادراک‌ ش‍ده‌ و ب‍ع‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ ش‍ان‍س‌ ب‍ا ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍لائ‍م‌ آس‍م‌ وج‍ود داش‍ت‌ و راب‍طه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ع‍ن‍ادار ب‍ی‍ن‌ خ‍ودک‍ارآم‍دی‌ ب‍ا ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍لائ‍م‌ آس‍م‌ وج‍ود داش‍ت‌.در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌،اس‍ت‍رس‌ ادراک‌ ش‍ده‌ پ‍ی‍ش‌ص‍ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍لائ‍م‌ آس‍م‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د. در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌،ی‍اف‍ت‍ه‌ص‍ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ اس‍ت‍رس‌ ادراک‌ ش‍ده‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍س‍ی‍ار م‍ه‍م‍ی‌ در رش‍د و ن‍گ‍ه‍داری‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍م‍اری‌ آس‍م‌ ب‍ازی‌ م‍ی‌-ک‍ن‍د.ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ن‌ خ‍ود ک‍ارآم‍دی‌ و گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ک‍ان‍ون‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍رون‍ی‌ )ش‍ان‍س‌( ب‍طور م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ا ک‍اه‍ش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍لائ‍م‌ آس‍م‌ م‍رت‍ب‍ط اس‍ت‌.

سال تحصیل

:

۱۳۹۴

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ و ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

شماره مدرک

:

۲۰۱۵پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ق‍اس‍م‍ی‌،ف‍اطم‍ه‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۶۱ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ و ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ب‍ود. روش‌: آزم‍ودن‍ی‌ ه‍ا ، 307 دان‍ش‍ج‍وی‌ م‍ش‍غ‍ول‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ در م‍ق‍طع‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ در رده‌ س‍ن‍ی‌18 - 25س‍ال‍ه‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ و ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ب‍ودن‍د ک‍ه‌ ب‍ا ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ رف‍ت‍ارپ‍رخ‍طر، دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ و ه‍م‌ س‍الان‌ آرم‍س‍دن‌ و ک‍رن‍ب‍رگ‌ و م‍ق‍ی‍اس‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌ زاک‍رم‍ن‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ردن‍د. روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌، خ‍وش‍ه‌ ای‌ چ‍ن‍دم‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ود. ن‍ت‍ای‍ج‌: ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ض‍ری‍ب‌ ه‍م‌ ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ ب‍ه‌ ک‍ار ب‍رده‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ب‍ی‍ن‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر و دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ وال‍دی‍ن‌= r - 0.186و ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌ r = 0.364راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ادار وج‍ود دارد. از ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌، ت‍ج‍رب‍ه‌ طل‍ب‍ی‌، ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍ا م‍ادر، ف‍ق‍دان‌ ب‍ازداری‌، س‍ن‌ م‍ادر و ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی‌ ب‍ا دوس‍ت‍ان‌ ق‍ادر ب‍ه‌ ت‍ب‍ی‍ن‌ 28.2 درص‍د از واری‍ان‍س‌ رف‍ت‍ار پ‍رخ‍طر ب‍ودن‍د. ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ه‍رچ‍ق‍در ن‍م‍ره‌ آزم‍ودن‍ی‌ ه‍ا در دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍اش‍د، ن‍م‍ره‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر ک‍م‍ت‍ر م‍ی‌ ش‍ود. از طرف‌ دی‍گ‍ر ب‍ا اف‍زای‍ش‌ ن‍م‍ره‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌ ، رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر ن‍ی‍ز ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍ی‌ ش‍ود. واژه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر، دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ وال‍دی‍ن‌، ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۲

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ اش‍ت‍ی‍اق‌ ب‍ه‍ب‍ودک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واداف‍ی‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌

شماره مدرک

:

۱۳۸۰پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

م‍وم‍ن‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌

استاد راهنما

:

ن‍ه‍ال‍ه‌ م‍ش‍ت‍اق‌

استاد مشاور

:

ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

تعداد صفحات

:

۱۲۰ص‌

سال تحصیل

:

۱۳۸۸

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ وت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

عنوان

:

ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود و ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ در پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍دت‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

شماره مدرک

:

۱۹۱۸پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ب‍اب‍ای‍ی‌،زه‍را

استاد راهنما

:

اب‍راه‍ی‍م‌ رض‍ای‍ی‌ دوگ‍اه‍ه‌

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌ ،ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

تعداد صفحات

:

۱۷۵ص‌

چکیده

:

م‍ق‍دم‍ه‌: اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ش‍ای‍ع‌ص‍ت‍ری‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌ در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ م‍ی‌ص‍ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ا ن‍ق‍ص‌ص‍ه‍ای‍ی‌ در ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ راب‍طه‌ دارد. ع‍لاوه‌ ب‍ر آن‌، ه‍ی‍چ‌ م‍طال‍ع‍ه‌ص‍ای‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‍ی‌ چ‍ون‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود در راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ش‍دت‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ن‍پ‍رداخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌، ه‍دف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر (1 روش‍ن‌ س‍اخ‍ت‍ن‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و (2 ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود در راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ و ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ی‌ص‍ب‍اش‍د. روش‌: در اب‍ت‍دا، 382 ن‍ف‍ر از دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ص‍گ‍ی‍ری‌ طب‍ق‍ه‌ص‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍ق‍ی‍اس‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌، م‍ق‍ی‍اس‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ان‍ون‌ ت‍وج‍ه‌ را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. داده‌ص‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ا اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ راب‍طه‌ داش‍ت‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ روش‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ ک‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود، راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌ را م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ص‍گ‍ری‌ م‍ی‌ص‍ک‍ن‍ن‍د. ب‍ح‍ث‌: ی‍اف‍ت‍ه‌ص‍ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر، ح‍اک‍ی‌ از ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍وج‍ه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ت‍م‍رک‍ز ب‍ر خ‍ود راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر )ع‍اطف‍ه‌ م‍ث‍ب‍ت‌ و م‍ن‍ف‍ی‌( و ظه‍ور ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ را م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ص‍گ‍ری‌ م‍ی‌-ک‍ن‍ن‍د. در واق‍ع‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ص‍رس‍د ک‍ه‌ ای‍ن‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍م‍ی‌ را در ش‍روع‌ و م‍ان‍دگ‍اری‌ ع‍لائ‍م‌ اض‍طراب‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دارن‍د. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ اح‍ت‍م‍ال‌ م‍ی‌ص‍رود، روی‍ک‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ دارای‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍وج‍ه‌ ه‍س‍ت‍ن‍د در درم‍ان‌ ای‍ن‌ اخ‍ت‍لال‌ م‍وث‍ر ص‍ص‍ص‍واق‍ع‌ص‍ ش‍ون‍د.

سال تحصیل

:

۱۳۹۳

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

 


 

عنوان

:

راب‍طه‌ ال‍گ‍وی‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ام‌ اس‌

شماره مدرک

:

۲۳۴۵پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ام‍ی‍ن‌ ال‍رع‍ای‍ا ی‍م‍ی‍ن‍ی‌، س‍ارا

استاد راهنما

:

ش‍ی‍م‍ا ش‍ک‍ی‍ب‍ا

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌ ،م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ع‍ظی‍م‍ی‍ان‌

تعداد صفحات

:

۱۵۸ص‌

چکیده

:

م‍ق‍دم‍ه‌: م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روس‍ی‍س‌ )ام‌ اس‌( ی‍ک‍ی‌ از ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د در ای‍ران‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ام‌ اس‌ م‍واج‍ه‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌، ک‍ه‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ت‍أث‍ی‍ر م‍ن‍ف‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍ار MS اس‍ت‌، م‍ی‌ ت‍وان‍د ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ در م‍ی‍ان‌ اع‍ض‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ ک‍ه‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ را ب‍ر ع‍ه‍ده‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ان‍د، ه‍م‍راه‌ ب‍اش‍د. پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ح‍دودی‌ در م‍ورد ال‍گ‍وه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ و وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ در م‍ی‍زان‌ ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ت‌. روش‌: ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍طع‍ی‌ ب‍ر روی‌ 150 ن‍ف‍ر از م‍راق‍ب‍ی‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ MS م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ رف‍ی‍ده‌ و ان‍ج‍م‍ن‌ ام‌ اس‌ ای‍ران‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د. اطلاع‍ات‌ از طری‍ق‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رس‌ زا، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر ش‍ده‌ س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍زرگ‍س‍الان‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ NEO، م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌36 - SFج‍م‍ع‌ آوری‌ ش‍د ک‍ه‌ ت‍وس‍ط ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آم‍اری‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ داد ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ت‍وس‍طی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و راه‍ب‍رد م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار ب‍ا ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وج‍ود داش‍ت‌. در م‍ی‍ان‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌، گ‍ش‍ودگ‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ و ت‍واف‍ق‌ ب‍ا ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ع‍ن‍اداری‌ داش‍ت‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌، روان‌ رن‍ج‍وری‌، ب‍رون‌ گ‍رای‍ی‌ و گ‍ش‍ودگ‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در ارت‍ب‍اط اس‍ت‌. ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ن‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ آی‍ا ت‍م‍ام‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ذک‍ور م‍ی‌ ت‍وان‍د ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ را پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د، ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ م‍ق‍داری‌ از واری‍ان‍س‌ ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ت‍وس‍ط آن‍ه‍ا پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ود. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ب‍ر اس‍اس‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر، پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ آی‍ن‍ده‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ج‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍زرگ‍ت‍ر، ب‍ررس‍ی‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ و ان‍ج‍ام‌ م‍طال‍ع‍ات‌ طول‍ی‌. ب‍ررس‍ی‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ م‍ؤث‍ر در م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا ش‍رای‍ط اس‍ت‍رس‌ زا ب‍ه‌ م‍ن‍ظور آم‍وزش‌ ای‍ن‌ خ‍ان‍واده‌ ه‍ا ب‍رای‌ ک‍اه‍ش‌ ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍س‍ی‍ار م‍ف‍ی‍د اس‍ت‌. ک‍ل‍م‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: م‍ول‍ت‍ی‍پ‍ل‌ اس‍ک‍ل‍روس‍ی‍س‌، ب‍ار م‍راق‍ب‍ت‍ی‌، ال‍گ‍وه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌، وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌.

سال تحصیل

:

۱۳۹۵

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ن‍ق‍ش‌ ب‍دت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ت‍ج‍ارب‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ای‌ و ت‍روم‍اه‍ای‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ در رف‍ت‍ار خ‍وردن‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۳۴۴پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

ان‍ص‍اری‌، ن‍گ‍ی‍ن‌

استاد راهنما

:

ش‍ی‍م‍ا ش‍ک‍ی‍ب‍ا

استاد مشاور

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۲۲ص‌

چکیده

:

م‍ق‍دم‍ه‌: ش‍م‍ار زی‍ادی‌ از اف‍راد ب‍ه‌ وی‍ژه‌ زن‍ان‌ گ‍زارش‌ م‍ی‌ ده‍ن‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ غ‍ذاه‍ای‌ ن‍اس‍ال‍م‌ م‍ص‍رف‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د)ان‍ج‍م‍ن‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا، 2013). خ‍وردن‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د در ب‍روز چ‍اق‍ی‌ و ان‍واع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ اخ‍ت‍لال‌ ه‍ای‌ خ‍وردن‌ م‍ان‍ن‍د پ‍راش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ و پ‍رخ‍وری‌ اف‍راطی‌ ن‍ق‍ش‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍وردن‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ح‍ائ‍ز اه‍م‍ی‍ت‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍دت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌،ت‍ج‍ارب‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ای‌ و ت‍روم‍ای‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ ب‍ر رف‍ت‍ار خ‍وردن‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ اس‍ت‌. روش‌: اب‍ت‍دا ی‍ک‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ی‌ 700 ن‍ف‍ری‌ از ب‍زرگ‍س‍الان‌ 18 ت‍ا 50 س‍ال‍ه‌ ی‌ س‍اک‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ی‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‌ رف‍ت‍ار خ‍وردن‌ داچ‌، م‍ق‍ی‍اس‌ ب‍دت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌، م‍ق‍ی‍اس‌ ت‍ج‍ارب‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ای‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ی‌ ت‍روم‍ای‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. داده‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌، رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌ و ت‍اب‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ ب‍د ت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ س‍ای‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ر ه‍ا ق‍وی‌ ت‍ری‍ن‌ و م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ی‌ رف‍ت‍ار خ‍وردن‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ اس‍ت‌، ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ی‍ان‌ ت‍ج‍ارب‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ ای‌، ت‍روم‍ای‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ و رف‍ت‍ار خ‍وردن‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ وج‍ود داش‍ت‌. ب‍ح‍ث‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ی‌ ح‍اض‍ر، ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ رس‍د ب‍دت‍ن‍ظی‍م‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ی‍ک‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذار در ای‍ج‍اد رف‍ت‍ار خ‍وردن‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در اف‍راد ب‍ا ت‍ج‍رب‍ه‌ ی‌ ت‍روم‍ا ی‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ اس‍ت‌.

سال تحصیل

:

۱۳۹۵

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ی‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ب‍ا م‍دل‌ اب‍ع‍ادی‌ اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ درMSD - 5

شماره مدرک

:

۲۳۰۶پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

پدیدآورنده

:

ح‍اج‍ت‍ی‌، ال‍ن‍از

استاد راهنما

:

ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

استاد مشاور

:

پ‍روان‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍ان‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۷۸ص‌

چکیده

:

ه‍دف‌: م‍ش‍ک‍لات‌ ع‍م‍ده‌ص‍ی‌ ن‍ظام‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ص‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ب‍ازن‍گ‍ری‌ م‍ت‍ن‌TR -IV- DSMش‍د. در ای‍ن‌ راس‍ت‍ا5 - DSMم‍طرح‌ ش‍د ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ه‍ر دو روی‍ک‍رد م‍ق‍ول‍ه‌ص‍ای‌ و اب‍ع‍ادی‌ ب‍رای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اخ‍ت‍لال‌ص‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍ی‌ص‍ب‍اش‍د و از پ‍ن‍ج‌ ح‍وزه‌ اص‍ل‍ی‌ و 25 م‍ؤل‍ف‍ه‌ در درون‌ ه‍ر ح‍وزه‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. از آن‍ج‍ا ک‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ م‍ع‍رف‌ اب‍ع‍اد س‍طح‌ ب‍الا در ص‍ف‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ه‍ن‍ج‍ار و ن‍اب‍ه‍ن‍ج‍ار ت‍ل‍ق‍ی‌ م‍ی‌ص‍ش‍ود، در ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ص‍ه‍ا ب‍ای‍د م‍دل‌ ج‍ام‍ع‌ص‍ت‍ری‌ در ارت‍ب‍اط م‍ی‍ان‌ ح‍وزه‌ص‍ه‍ا و م‍ؤل‍ف‍ه‌ص‍ه‍ای‌ م‍دل‌ اب‍ع‍ادی‌ در5 - DSMب‍ا م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ب‍دس‍ت‌ آورن‍د. ه‍دف‌ اص‍ل‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ص‍ی‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍دل‌ اب‍ع‍ادی‌ اخ‍ت‍لال‌ص‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در5 - DSMو اه‍داف‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ص‍ی‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اب‍ع‍اد اخ‍ت‍لال‌ص‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در5 - DSMو ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ص‍ی‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ب‍ا م‍ؤل‍ف‍ه‌ص‍ه‍ای‌ اخ‍ت‍لال‌ص‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در5 - DSMم‍ی‌ص‍ب‍اش‍ن‍د. روش‌: ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ از ن‍وع‌ پ‍ژوه‍ش‌ص‍ه‍ای‌ م‍ق‍طع‍ی‌ ب‍ود276 . ش‍رک‍ت‌ص‍ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ا روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ص‍گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. اب‍زار گ‍ردآوری‌ داده‌ص‍ه‍ا ش‍ام‍ل‌5- PDI،R -PI- NEOب‍ود. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ص‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، رگ‍رس‍ی‍ون‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار20 - SPSSان‍ج‍ام‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: از ب‍ی‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ص‍ه‍ا م‍ی‌ص‍ت‍وان‍ن‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ح‍وزه‌ص‍ه‍ای‌ م‍دل‌ اب‍ع‍ادی‌ را ب‍ه‌ طور م‍ع‍ن‍ادار پ‍ی‍ش‌ص‍ب‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د: روان‌ص‍رن‍ج‍ورخ‍وی‍ی‌، ت‍واف‍ق‌ص‍گ‍رای‍ی‌ و گ‍ش‍ودگ‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ع‍اطف‍ه‌ م‍ن‍ف‍ی‌؛ روان‌ص‍رن‍ج‍ورخ‍وی‍ی‌ و گ‍ش‍ودگ‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ گ‍س‍س‍ت‍گ‍ی‌؛ گ‍ش‍ودگ‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ض‍دی‍ت‌؛ روان‌ص‍رن‍ج‍ورخ‍وی‍ی‌، گ‍ش‍ودگ‍ی‌ و وج‍دان‌ص‍گ‍رای‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ه‍ار ن‍داش‍ت‍ن‌ و گ‍ش‍ودگ‍ی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ روان‍پ‍ری‍ش‍ی‌ را پ‍ی‍ش‌ص‍ب‍ی‍ن‍ی‌ م‍ی‌-ک‍ن‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‌ ع‍وام‍ل‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ب‍ا م‍ؤل‍ف‍ه‌ص‍ه‍ای‌ م‍دل‌ اب‍ع‍ادی‌ راب‍طه‌ص‍ی‌ م‍ع‍ن‍ادار وج‍ود دارد. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ص‍گ‍ی‍ری‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ در درک‌ و ف‍ه‍م‌ ح‍وزه‌ص‍ه‍ا و م‍ؤل‍ف‍ه‌-ه‍ای‌ اخ‍ت‍لال‌ص‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در م‍دل‌ اب‍ع‍ادی‌ در5 - DSMاش‍اره‌ دارد. ک‍ل‍م‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: ع‍وام‍ل‌ م‍دل‌ پ‍ن‍ج‌ ع‍ام‍ل‍ی‌، م‍دل‌ اب‍ع‍ادی‌، اخ‍ت‍لال‌ص‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌،5 - DSM

سال تحصیل

:

۱۳۹۵

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

عنوان

:

اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ح‍ض‍ور ذه‍ن‌)RSBM( ، ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ و درد ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍دا ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ک‍م‌

شماره مدرک

:

۲۳۷۸پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

خ‍زاع‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

تعداد صفحات

:

۱۴۹ص‌

چکیده

:

زم‍ی‍ن‍ه‌ و ه‍دف‌: ج‍راح‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ روش‌ درم‍ان‍ی‌، ت‍ج‍رب‍ه‌ ای‌ اض‍طراب‌ آور اس‍ت‌. ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ رون‍د ج‍راح‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ی‍م‍ار ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ ب‍اع‍ث‌ ای‍ج‍اد ت‍رس‌ از م‍ردن‌ و درد پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌، و ه‍م‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وج‍ب‌ ب‍الا رف‍ت‍ن‌ اض‍طراب‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ از ع‍م‍ل‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ م‍ی‌ ش‍ود. ه‍دف‌ ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ MBSR ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ک‍اه‍ش‌ س‍طح‌ اض‍طراب‌ و درد ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر از ن‍وع‌ ن‍ی‍م‍ه‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌، ک‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ پ‍ی‍ش‌ آزم‍ون‌، پ‍س‌ آزم‍ون‌۱ )روز ع‍م‍ل‌، ق‍ب‍ل‌ رف‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌( و پ‍س‌ آزم‍ون‌۲ )ب‍ع‍د از ع‍م‍ل‌ و ه‍وش‍ی‍اری‌ ک‍ام‍ل‌( ه‍م‍راه‌ ب‍ا گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‌. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍ع‍داد ۳۲ ن‍ف‍ر از ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍دا ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ از ن‍اح‍ی‍ه‌ ش‍ک‍م‌ ک‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اورژان‍س‍ی‌ ن‍داش‍ت‍ن‍د، ان‍ت‍خ‍اب‌ و ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ در دو گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ق‍رار داده‌ ش‍دن‍د. گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ طی‌ ۸ ج‍ل‍س‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ آم‍وزش‌ MBSR ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ داده‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍واری‍ان‍س‌ SPSS م‍ورد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍واری‍ان‍س‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ گ‍روه‌ آزم‍ای‍ش‌ درم‍راح‍ل‌ پ‍س‌ آزم‍ون‌ ۱ و ۲در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ در س‍طح‌ اض‍طراب‌ و درد داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌)۰/۰۰۵ p) < ، ام‍ا در م‍ورد ت‍ع‍داد روزه‍ای‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ دو گ‍روه‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ ن‍داش‍ت‍ن‍د )۰/۰۰۵p). > ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ب‍ر اس‍اس‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، آم‍وزش‌ MBSR ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ و درد، م‍ن‍ج‍ر ب‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ و درد در ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍دا ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌ ش‍ک‍م‌ م‍ی‌ گ‍ردد ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ غ‍ی‍ر داروی‍ی‌ ب‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ا پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ی‌ ش‍ود. وازه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: ک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌، اض‍طراب‌، ج‍راح‍ی‌، درد

سال تحصیل

:

۱۳۹۵

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

عنوان

:

ب‍ررس‍ی‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درده‍ای‌ م‍زم‍ن‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌

شماره مدرک

:

۲۳۴۸پ‌

نوع مدرک

:

پایان نامه فارسی

رشته تحصیلی

:

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

مقطع تحصیلی

:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

پدیدآورنده

:

م‍زی‍دی‌ ش‍رف‌آب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌

استاد راهنما

:

ب‍ه‍روز دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌

استاد مشاور

:

م‍ح‍س‍ن‌ ده‍ق‍ان‍ی‌،ع‍ب‍اس‌ پ‍ورش‍ه‍ب‍از

تعداد صفحات

:

۱۴۳ص‌

چکیده

:

زم‍ی‍ن‍ه‌: ت‍ئ‍وری‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا دردم‍زم‍ن‌ ب‍ر س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ع‍ل‍ی‌ در ای‍ن‌ اخ‍ت‍لال‌ ت‍اک‍ی‍د م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. ب‍ا ای‍ن‌ح‍ال‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ ب‍ا ن‍اه‍م‍س‍وی‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ درده‍ای‌ م‍زم‍ن‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ ب‍ود. روش‌32 : ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دردم‍زم‍ن‌ و 32 ف‍رد ب‍دون‌ م‍ش‍ک‍لات‌ درد ب‍ا روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. دو گ‍روه‌ از ن‍ظر س‍ن‌، ج‍ن‍س‍ی‍ت‌، ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ و وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍اه‍ل‌ ب‍ا ه‍م‌ ه‍م‍ت‍ا ش‍دن‍د. م‍ح‍رک‌ه‍ا )چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ درد، ش‍ادی‌ و خ‍ن‍ث‍ی‌( در ک‍وش‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ا زم‍ان‌ ارائ‍ه‌ 1500 ه‍زارم‌ ث‍ان‍ی‍ه‌ ارائ‍ه‌ ش‍دن‍د و ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آن‌ه‍ا از طری‍ق‌ روش‌ ت‍ع‍ق‍ی‍ب‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‌ س‍ن‍ج‍ی‍ده‌ ش‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍دت‌ و طول‌ م‍دت‌ درد، اض‍طراب‌، اف‍س‍ردگ‍ی‌، اس‍ت‍رس‌، ت‍رس‌ از درد و ف‍اج‍ع‍ه‌س‍ازی‌ درد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: از ن‍ظر ت‍وج‍ه‌ اول‍ی‍ه‌، ت‍ف‍اوت‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ در اول‍ی‍ن‌ ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ و طول‌ زم‍ان‌ اول‍ی‍ن‌ ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ وج‍ود ن‍داش‍ت‌. در م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ت‍داوم‌ ت‍وج‍ه‌ )زم‍ان‌ ت‍وق‍ف‌ ت‍وج‍ه‌، ت‍ع‍داد ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ه‍ا و ت‍ع‍داد ب‍ازدی‍ده‍ای‌ چ‍ش‍م‌( ن‍ی‍ز ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ ن‍ی‍ام‍د. ال‍گ‍وی‌ ک‍ل‍ی‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ دردن‍اک‌ در ت‍م‍ام‌ آزم‍ودن‍ی‌ه‍ا گ‍وش‌ب‍زن‍گ‍ی‌-اج‍ت‍ن‍اب‌ ب‍ود ول‍ی‌ ای‍ن‌ ال‍گ‍و در گ‍روه‌ دردم‍زم‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ اغ‍راق‌ ش‍ده‌ وج‍ود داش‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا اج‍ت‍ن‍اب‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر در 500 ه‍زارم‌ ث‍ان‍ی‍ه‌ آخ‍ر ه‍م‍راه‌ ب‍ود. ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ درد و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ از طری‍ق‌ خ‍ودگ‍زارش‌ده‍ی‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ع‍ن‍ادار ب‍ه‌ دس‍ت‌ ن‍ی‍ام‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ در ه‍ی‍چ‍ک‍دام‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ده‍ن‍ده‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ گ‍وش‌ب‍زن‍گ‍ی‌ اج‍ت‍ن‍اب‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ درد در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دردم‍زم‍ن‌ ب‍وده‌ و ب‍ر اه‍م‍ی‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و ب‍ا در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ن‌ دوره‌ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ارائ‍ه‌ م‍ح‍رک‌ه‍ا ت‍اک‍ی‍د ک‍ردن‍د. ت‍ل‍وی‍ح‍ات‌ ن‍ظری‌ و ک‍ارب‍ردی‌ در ح‍وزه‌ دردم‍زم‍ن‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ورد ب‍ح‍ث‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د. واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: دردم‍زم‍ن‌، س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌، روش‌ ت‍ع‍ق‍ی‍ب‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‌

سال تحصیل

:

۱۳۹۵

محل تحصیل

:

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌

 

 

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
جلسه با رئیس جامعه جهانی استرس و تروما
پروفسور میراندا اولف، رئیس جامعه جهانی استرس و تروما
جلسه با رئیس جامعه جهانی استرس و تروما روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه، جلسه ای با حضور پروفسور میراندا اولف، رئیس جامعه جهانی استرس و تروما در محل گروه روانشناسی بالینی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه که از اعضای گروه روانشناسی دانشگاه، برخی از اعضای هیات رئیسه انجمن روانشناسی ایران و جمعی از استادان روانشناسی صاحب اثر در حوزه استرس و تروما حضور داشتند به زمینه های همکاری آموزشی و پژوهشی فیمابین گروه روانشناسی بالینی، انجمن روانشناسی ایران و جامعه جهانی استرس و تروما پرداخته شد.
 ١٤:٣ - 1397/02/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
practice in Clinical Psychology
Volume 6, Issue 2 (Spring 2018- 2018)
Volume 6, Issue 2 (Spring 2018- 2018) شماره بهارمجله انگلیسی روانشناسی بالینی از طریق سایت مجله قابل دسترسی است http://jpcp.uswr.ac.ir
 ١١:٢٥ - 1397/01/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانلود پروپوزال

ژورنال کلاب

کارگاه های آموزشی گروه روانشناسی بالینی

گالری عکس روانشناسی بالینی

تماس با دانشگاهمراکز پژوهشی دانشگاهمراکز درمانی دانشگاهفصلنامه های دانشگاهمدیریت دانشجویی - فرهنگیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیخدمات الکترونیک

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی